Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

HỒ PHƯỚC HẬUToán:
*Kiểm tra bài cũ:
1)Muốn nhân một số thập phân với một số tự
nhiên ta làm như thế nào?
Đặt tính rồi tính: 1,28 x 5


Toán:
2) Đặt tính rồi tính: 60,8 x 45


Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…

Ví dụ 1: 27,867 x 10 = ?
27,867
x
10

278,670
27,867 x 10 = 278,67
Nhận xét:
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải
một chữ số ta cũng được 278,67


Toán:Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…
Ví dụ 2:

53,286 x 100 = ?
53,286
x
100
5328,600
53,286 x 100 = 5328,6

Nhận xét:
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên
phải hai chữ số ta cũng được 5328,6.


Toán:Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…
Quy tắc:
Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,
…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt
sang bên phải một, hai, ba,…chữ số.


Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…
Bài1:
Nhân nhẩm:
a) 1,4 x 10 = 14
2,1 x 100 = 210
7,2 x 1000 = 7200


Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…
b) 9,63 x 10 = 96,3
25,08 x 100 = 2508
5,32 x 1000 = 5320


Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…
c) 5,328 x 10 = 53,28
4,061 x 100 = 406,1
0,894 x 1000 = 894


Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…
Bài 2:

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là
xăng- ti- mét:
10,4dm =
12,6m =
0,856m =
5,75dm =

104cm
1260cm
85,6cm
57,5cm


Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…
Bài 3:
Một can nhựa chứa 10 lít dầu hoả. Biết một lít
dầu hoả cân nặng 0,8 kg, can rỗng cân nặng 1,3
kg. Hỏi can dầu hoả đó cân nặng bao nhiêu ki - lô
- gam?
Bài giải:
Khối lượng 10 lít dầu hoả là:
0,8 x 10 = 8 (kg)
Can dầu hoả cân nặng:
8 + 1,3 = 9,3(kg)
Đáp số: 9,3 kg


Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…
Trò chơi:
Ai nhanh ai đúng:
Nhân nhẩm:
4,08 x 10 = 40,8
21,8 x 10 = 218
45,81 x 100 = 4581
2,68 x 1000 = 2680


Toán: Nhân một số thập phân với 10,100,1000,…
Quy tắc:
Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,
…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt
sang bên phải một, hai, ba,…chữ số.
Xem sách trang 57
Hướng dẫn học ở nhà:
- Làm BT 3/57 vào vở bài tập nhà.
- Làm BT 1,2,3,4/70 vở bài tập in.
- Soạn bài luyện tập trang 58


Kính chúc quý thầy cô sức khỏe.
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
Chào thân ái!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×