Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

MỄN TOÁN LỚP 5
Bài: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI
10,100,1000, . . .


TOÁN
Kiểm tra bài cũ

Bài: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000, . . .

Bài 1c /57 Tính nhẩm
5,328 x 10 =

53,28

4,061 x 100 =

406,1

0,894 x 1000 =


894

Em hãy nêu quy tắc nhân một số thập phân với 10,100,1000,. . .

Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000, . . .ta chỉ việc chuyển dấu
phẩy của số đó lần lướt sang bên phải một, hai,ba, . . . Chữ số.


TOÁN

LUYỆN TẬP
BÀI 1/58: a)Tính nhẩm ( Trao đổi nhóm đôi nêu miệng)
1,48 x 10 =
15,5 x 10 =

14,8

5,12 x 100 =

155

0,9 x 100 =

512

2,571 x 1000 =

90

0,1 x 1000 =

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là: 80,5; 805; 8050; 80500?
Ta có:

8,05 x 10 =
8,05 x 100 =

80,5
805

8,05 x 1000 =
8,05 x 10 000 =

8050
80500

2571
100


TOÁN

LUYỆN TẬP
BÀI 2/58: Đặt tính rồi tính.
a) 7,69 x 50 = ?

x

c) 12,82 x 40 = ?

7,69
50

384,50

b) 12,6 x 800 = ?
12,6
x 800
10 080,0

12,82
x

40

512,80

d) 82,14 x 600 = ?
x

82,14
600

49 284,00


TOÁN

LUYỆN TẬP

BÀI 3/58: Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ
tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52 km.Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki- lômét?
Tóm tắt
3 giờ đầu mỗi giờ: 10,8 km
4 giờ sau mỗi giờ: 9,52 km

. . . km ?
BÀI GIẢI:

Quảng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu là:
10,8 x 3 = 32,4 ( km )
Quảng đường người đó đi được trong 4 giờ sau là:
9,52 x 4 = 38,08 (km)
Quãng đường người đó đi được dài tất cả là:
32,4 +38,08 = 70,48 (km)
Đáp số: 70,48 km


TOÁN

LUYỆN TẬP
BÀI 4/58: Tìm số tự nhiên X, biết: 2,5 x X < 7.
* Số x cần phải tìm thỏa mãn những điều kiện nào?
+ Là số tự nhiên
+ 2,5 X x < 7
Thử lần lượt các trương hợp x=0, x =1, x = 2, . .cho đến khi
2,5 X x > 7 thì dừng lại.
Ta có : 2,5 X 0 = 0

; 0<7

2,5 X 1 = 2,5 ; 2,5 < 7
2,5 X 2 = 5

; 5<7

2,5 X 3 = 7,5 ; 7,5 > 7
Vậy:

x = 0 , x = 1 , x = 2 thỏa mãn các điều kiện của bài toán.


TOÁN

LUYỆN TẬP

CŨNG CỐ - DẶN DÒ

- Về đọc lại bài
- Chuẩn bị bài sau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×