Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

Trường Tiểu học Tân Hiệp


Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…
a. Ví dụ 1: 27,867 X 10=?
27,867
X
10
278,670

Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang
bên phải một chữ số ta cũng được 278,67.

27,867 X 10 = 278,6 7
Muốn nhân một số thập phân với 10, ta chỉ việc chuyển
dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số.


Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…

b. Ví dụ 2: 53,286 X 100=?
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang
53,286
X
bên phải hai chữ số ta cũng được 5328,6.
100
5328,600
53,286 X 100 = 5328,6
Muốn nhân một số thập phân với 100, ta chỉ việc chuyển
dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số.
3,286 X 1000 = 3286
3,2 X 10000 = 32000


Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…
Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…ta chỉ
việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải
một, hai, ba,…chữ số.


Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…

Luyện tập:
1.Nhân nhẩm:
a) 1,4 x 10 = 14 b) 9,63 x 10 = 96,3 c) 5,328 x 10 = 53,28
2,1 x100 = 210 25,08 x 100 = 2508 4,061 x 100 = 406,1
7,2 x 1000 = 7200 5,32 x 1000 = 5320 0,894 x 1000 = 894


Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…
2.Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăngti-mét:
10,4 dm = 104 cm
12,6 m = 1260 cm
0,856 m = 85,6 cm
5,75 dm = 57,5 cm


Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…
Bài toán: Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa. Biết một lít
dầu hỏa cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,3 kg. Hỏi
can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài giải
10 lít dầu hỏa cân nặng số kg là:
10 x 0,8 = 8 (kg)
Can dầu hỏa cân nặng số kg là:
8 + 1,3 = 9,3(kg)
Đáp số: 9,3kg


Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…
Đúng ghi Đ, Sai ghi S
Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…ta chỉ việc:
a.Chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai,
ba,… chữ số.
b.Chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai,
ba,… chữ số.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×