Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000


Toán:

Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính
25,2 x 5

32,6 x 8

25,2
x
5
126,0

32,6
X
8
26,08


Toán:

a) Ví dụ 1:
27, 867
x 10
2 7 8, 6 7 0

27, 867 x 10 = ?

27, 867 x 10 = 278,67

Cách viết số 27,867 thành số 278,67 có gì khác ?
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27, 867 sang
bên phải một chữ số ta được 278
, 67


Toán:

+ Khi nhân một số
thập phân với 10 ta
có thể tìm được ngay
kết quả bằng cách
nào?

+Khi nhân một số
thập phân với 10
ta chỉ cần chuyển
dấu phẩy của số
đó sang bên phải
một chữ số ta cũng
được ngay tích.


Toán:
b) Ví dụ 2:
53,286
x 100
5328,600

53,286 x 100 = ?
53,286 x 100 = 5328
, 6

Cách viết số 53,286 thành số 5328,6 có gì khác ?
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang
bên phải hai chữ số ta được 5328
, 6


Toán:

+ Khi nhân một số
thập phân với 100 ta
có thể tìm được ngay
kết quả bằng cách
nào?

+Khi nhân một số
thập phân với 100
ta chỉ cần chuyển
dấu phẩy của số đó
sang bên phải hai
chữ số ta cũng
được ngay tích.


Toán:

- Dựa vào cách
nhân một số thập
phân với 10, 100
em hãy nêu cách
nhân một số thập
phân với 1000.

- Muốn nhân một
số thập phân với
1000 ta chỉ việc
chuyển dấu phẩy
của số đó sang
bên phải ba chữ
số .


Toán:

-Muốn nhân một số thập phân với
10, 100, 1000,… ta phải làm như thế nào ?

Quy tắc
Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…ta
chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang
bên phải một, hai, ba, … chữ số.


Toán:
*Luyện tập:
* Bài tập 1: Nhân nhẩm
a)
b)
1,4 x 10 = ?14
9,63 x 10 = 96,3
?
2,1 x 100 = ?210
25,08 x 100 = 2508
?
7,2 x 1000 = 7200
?
5,32 x 1000 = 5320
?
c)
5,328 x 10 = 53,28
?
0,894 x 1000 = ?894
4,061 x 100 = 406,1
?


Toán:
Hai đơn vị đo độ dài liền nhau gấp
hoặc kém nhau bao nhiêu lần?
10 lần
Bảng đơn vị đo độ dài
Km hm dam m dm cm mm

1m = 100 cm ;

1dm = 10 cm


Toán:
Bài tập 2: Viết các số đo sau dưới dạng số
đo có đơn vị là xăng- ti-mét:
10,4 dm ;

12,6 m ;

0,856 m ;

10,4 dm =

104? cm

12,6 m =

? cm
1260

0,856 m =

85,6? cm

5,75 dm =

57,5? cm

5,75 dm


5
8
3
7
4
2
14
6
12
13
11
9
0
10
1
15
Có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 3
phương án trả lời (A- B- C), hãy chọn
phương án trả lời đúng nhất, thời
gian cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Nếu
trả lời đúng thì được chơi tiếp, nếu
trả lời sai thì bị loại ra khỏi cuộc chơi.


5
15
8
3
7
4
2
14
6
12
13
11
9
0
10
1
Ghi vào bảng con chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: 23,5 x 10 = ?
A. 2,35

B. 235

Đáp án: B

C. 2350


5
15
8
3
7
4
2
14
6
12
13
11
9
0
10
1
Ghi vào bảng con chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 2: 65,978 x 100 = ?
A. 6,5978

B. 659,78

Đáp án: C

C. 6597,8


5
15
8
3
7
4
2
14
6
12
13
11
9
0
10
1
Ghi vào bảng con chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 3: 7,23 x 1000 =?
A. 7230

B. 723

Đáp án: A

C. 72,3


Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2014
Toán:
*Luyện tập:
* Bài 1: Nhân nhẩm
a)
b)
1,4 x 10 =
14
5,32 x 1000 = 5320
*Bài 2:
12,6 m = 1260 cm
5,75 dm = 57,5 cm
*Ghi nhớ:
-Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,
…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt
sang bên phải một, hai, ba,… chữ số.


Toán:
Bài3: Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết
một lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg, can rỗng cân
nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao
nhiêu ki-lô-gam?
Tóm tắt

Gợi ý
Can chứa: 10l dầu hoả 1- Khối lượng 10l dầu hỏa.
1 lít dầu hỏa nặng 0,8kg
2- Khối lượng 10l dầu +
Can rỗng nặng 1,3kg
Can dầu hoả nặng…kg? khối lượng can rỗng.


Toán:
Bài 3:

Tóm tắt
Can chứa: 10l dầu hoả
1 lít nặng 0,8kg
Can rỗng nặng 1,3kg
Can dầu hoả nặng…kg?
Bài giải
Khối lượng 10l dầu hỏa là:
0,8 x 10 = 8 (kg)
Can dầu hoả đó cân nặng số ki-lô-gam là:
8 + 1,3 = 9,3 (kg)
Đáp số: 9,3 kg
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×