Tải bản đầy đủ

Kiểm tra chương 2 số học 6

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN : SỐ HỌC
LỚP 6 Năm học: 2012 – 2013
Cấp độ

Nhận biêt

Thông hiểu

Chủ đề

TNKQ

Chủ đề 1:
Số nguyên và các
khái niệm số đối,
giá trị tuyệt đối.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
Chủ đề 2:

Thứ tự trong Z, Các
quy tắc: bỏ dấu
ngoặc, chuyển vế

Biết được tập hợp số
nguyên

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
Chủ đề 3:
Các phép tính trên
tập hợp số nguyên
và các tính chất.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

TL

TNKQ

2
1
10%

Vận dung
Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL

TL

Hiểu được tập hợp số
nguyên và các khái
niệm số đối, giá trị
tuyệt đối.
2
1
10%
Hiểu và thực hiện khi
bỏ dấu ngoặc; đổi
dấu khi chuyển vế.
2

Nắm được các qui
tắc cộng , trừ , nhân
các số nguyên

1
10%
Thực hiện được các
phép tính: cộng , trừ ,
nhân các số nguyên

2

2

Vận dụng khi thực
hiện phép tính có
giá trị tuyệt đối
1

1

10%

6
2

20%

5
3

30%

3
2,0
20%

5,0
50%

15
5

50%

3,0
30%

7

3
30%

10%

4

5

1
10%
Vận dụng qui tắc
bỏ dấu ngoặc;
chuyển vế để giải
các bài tập tìm x,
hoặc y,...
1
1
10%
Phối hợp các phép
tính trong Z
3

1

Cộng

10
100%


Trường THCS Lê Lợi

KIỂM TRA SỐ HỌC . Năm học: 2012 – 2013

MÔN : TOÁN .
LỚP 6
( Thời gian làm bài : 45 phút – không kể thời gian phát đề )
Mã phách
Họ và tên :……………………………………………
Lớp
: ……………
 ……………………………………………………………………………………………………………………
Điểm bằng số Điểm bằng chữ Chữ kí giám khảo
Lời phê của giáo viên
Mã phách

ĐỀ:
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3điểm)
Câu 1: (2điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1) Tính: (–52) + 70 kết quả là:
A. (–18)
B. 18
C. (–122)
D. 122
2) Tính: –36 – 12 kết quả là:
A. (–48)
B. 48
C. (–24)
D. 24
3) Tính: (–8).(–25) kết quả là:
A. 200
B. (–200)
C. (–33)
D. 33
4) x = 5 ⇒ x = ?
A. x = –5
B. x = ± 5
C. x = 5
D. Một kết quả khác.
5) Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:
A. 2009 + 5 – 9 – 2008
B. 2009 – 5 – 9 + 2008
C. 2009 – 5 + 9 – 2008
D. 2009 – 5 + 9 + 2008
6) Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là:
A. 1 và -1
B. 5 và -5
C. 1 và 5
D. 1 ; -1 ; 5 ; -5
2
7) Tính ( −3) .9 là
A. –81
B. 81
C. 54
D. –54
8) Tích của 9. −5 là:
A. 45
B.-45
C.45và –45
D. Đáp số khác
Câu 2: (1điểm) Điền dấu “X” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho thích hợp:
Câu
Nội dung
1
Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số nguyên âm và các số tự nhiên.
2
Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0.
3
Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương.
4
Tổng của một số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên âm.

Đúng

Sai

II- TỰ LUẬN : (5điểm)
Bài 1: (3điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)
a) 5.(–8).( –2).(–3)
b) 4.(–5)2 + 2.(–5) – 20
c) 27.(15 –12) – 15.(27 –12)
Bài 2: (3điểm) Tìm x ∈ Z , biết:
a) 11 + (15 – x) = 1
b) x + 5 = 12
Bài 3: (1điểm) Tính giá trị của biểu thức: ax + ay + bx + by với a + b = 10 , x + y = - 2
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….…………………….


…………………………………………………………………………………………………………………
….
Đáp án: SỐ HỌC 6.
Đề :
TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1: (2điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
1. B ,
2. D ,
3. C
,
4. A ,
Câu 2: (1điểm)
1. S ;
2. S ;
3. Đ ;
4. S
TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Kết quả :
a/ –240
(1 điểm)
b/ 70
(1 điểm)
c/ = 27.15 – 27.12 – 15.27 + 15.12
(0,5 điểm)
=12.( – 27 + 15 ) = 12 . (–12) = - 144
(0,5 điểm)
Bài 2: (3 điểm)
a/ - Tính được :
11 + 15 – x = 1
- Tính được :
x = 25
b/ - Tính được :
x + 5 = 12 hoặc x + 5 = – 12
- Tính được :
x = 7 ; x = – 17
Bài 3: (0,5điểm) Biến đổi đựơc:

5. D

,

6. D

,

7. B

(0,5 điểm)
(1 điểm)
(0,5 điểm)
(1 điểm)

(x + y)(a + b) = (-2).10 = - 20

(1 điểm)

,

8. ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×