Tải bản đầy đủ

Báo cáo ôn tuyển sinh THCS XUANTHUY

Phòng GD&ĐT Lệ Thủy
Trờng THCS Xuân Thủy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Thủy, ngày 28
tháng 01 năm 2013

Báo cáo công tác
ôn thituyển sinh vào Trung học phổ thông
I/ kết quả thi tuyển sinh vào thpt 3 năm qua:

Năm học

2008 2009

Số lợng
HS
tham

gia

Xếp thứ
Huyện

109/11 Ngữ văn: 13/28
4
Toán: 07/28

Tổng sắp
Huyện
09/28

Lý: 11/28
2009
2010

70/83

2010
2011

80/80

20/26

Ngữ văn: 10/28

15/28

Toán: 15/28
Anh: 10/28
phó hiệu trởng

Lê Quang ThanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×