Tải bản đầy đủ

Kiem tra 1 tiet ly 6 co ma tran1

KIỂM TRA 45 PHÚT – VẬT LÝ 6
Vận dụng
Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Cấp độ thấp

1. Đọ dài, đơn
vị độ dài

Hiểu được
GHĐ và
ĐCNN

Quy đổi các đơn
vị

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %
2.Đo thể tích

1
2 =20%
Cách đo thể
tích vật rắn
không thấm
nước
1
2 =20%
Hiểu được
trọng lực, hai
lực cân bằng
1
1=10%

1
0,5 =5%
Quy đổi các đơn
vị

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
3.Lực
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
4. Khối lượng

Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

Nhận biết
1kg bằng
mấy N

So sánhthức
(chứa căn).
biểu thức

1
1 =10%
1
1 điểm
10%

3
5 điểm
50%

Cấp độ cao

Cộng

2
2,5đ =25%

1
0,5 =5%
Lấy ví dụ về
trọng lực

2
2,5đ =25%

1
1=10%

2
2,0đ=20%

Quy đổi
các đơn vị

liên hệ giữa
m và P

2
1=10%

1
1 =10%

4
3 điểm=30%

5
3 điểm
30%

1
1 điểm
10%

10
10 điểm
100%

MÃ ĐỀ 01
------------------------------------------------------Bài1(2đ): GHĐ của thước là gì? Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của thước sau:

Bài 2(2đ): Trọng lực là gì? Em hãy cho một ví dụ về trọng lực.


Bài 3(2đ): Hãy nêu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng cách dùng bình chia độ?
Bài 4(2đ): Điền số thích hợp vào ô trống:
a) 2m = …….cm
b) 5g = ……mg
c) 0,5m3 = …….dm3
d) 300g = ……..kg.
Bài 5(2đ): Một quả cân có khối lượng 3kg. Thì trọng lượng của quả cân đó là bao nhiêu?

KIỂM TRA 45 PHÚT – VẬT LÝ 6
MÃ ĐỀ 02
------------------------------------------------------Bài1(2đ): GHĐ của thước là gì? Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của thước sau:

Bài 2(2đ): Thế nào là hai lực cân bằng? Em hãy cho một ví dụ về hai lực cân bằng.
Bài 3(2đ): Hãy nêu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng cách dùng bình tràn?
Bài 4(2đ): Điền số thích hợp vào ô trống:
a) 3m = …….cm
b) 4g = ……mg
c) 0,8m3 = …….dm3
d) 500g = ……..kg.
Bài 5(2đ): Một quả cân có khối lượng 5 kg. Thì trọng lượng của quả cân đó là bao nhiêu?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×