Tải bản đầy đủ

De KT vat ly 6 cuc hay

Họ và Tên : ………………………………………………………
Kiểm tra 1 tiết.
Lớp : 6 ……
Môn: Vật lí 6
I/ Trắc nghiệm:
Câu 1: Trên bòch kẹo có ghi 450g số đó chỉ:
A.sức nặng của bòch kẹo
B.Thể tích của bòch kẹo
C. Khối lượng của bòch kẹo
D. Lượng của kẹo chứa bên trong.
Câu 2: Một thước gỗ có 101 vạch chia đều nhau,vạch đầu tiên ghi số
0vạch cuối cùng ghi số 100 kèm theo đơn vò là cm.theo em thông tin nao sau
đây đúng?
A. GHĐ và ĐCNN của thước là 100cm và 1mm.
B.GHĐ và ĐCNN của thước là 100dm và 1cm
C.GHĐ và ĐCNN của thước là1m và 1cm
D.GHĐ va ĐCNN của thước là 100cm và 1cm
Câu 3: Dùng bình chia độ ghi tới c m3 chứa tới 55c m3 nước để đo thể tích
của một hòn đá.khi thả hòn đá vào bình mực nước trong bình dâng lên tới
vạch 186c m3 .hỏi kết quả ghi sau đây,kết quả nào là đúng?
3

3
3
3
A. v1 = 186cm B. v2 = 55cm
C. v3 = 131cm
D. v4 = 241cm
Câu 4: Khi một quả bóng đập vào bức tường thì lực bức tường tác dụng
lên quả bóng sẽ gây ra kết quả gì? Hãy chọn câu đúng?
A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
B. Chỉ làm biến dạng quả bóng
C. Không làm biến dạng cũng không làm biến đổi chuyển động
của quả bóng
D. Vừa làm biến dạng vừa làm biến đổi chuyển động của quả
bóng.
Câu 5: Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 1cm để đo chiều dài
của bàn học.trong cách ghi cách nào ghi đúng?
A.1m
B.10m
C.100m
D.1000m
Câu 6: Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình sau để đo thể
tích của một chất lỏng con gần đầy chai 0,5l:
A.Bình 1200ml có ĐCNN 10ml
B.Bình 500ml có ĐCNN là 1ml
C.Bình 200ml có ĐCNN 1ml
D.Bình 500ml có ĐCNN là 5ml
Câu 7: Khi đo khối lượng của một vật người ta thu được kết quả chính xác
sau 500,1g. Hãy cho biết kết quả này tương ứng với loại cân có ĐCNN là
bao nhiêu? Chọn đáp án đúng dưới đây?
A.Loại cân cóĐCNN là 0.5kg
B.Loại cân có ĐCNN là 1g
C.Loại cân có ĐCNN là0,1g
D.Loại cân có ĐCNN là 1mg
Câu8: Hãy xác đònh câu kết luận đúng về phương và chiều của trọng lực
của một vật:
A.Trọng lực có phương nằm ngang, chiều từ trên xuống
B.Trọng lực có phương nằm ngang, chiều từ dưới lên
C.Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên
D.Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống
II/ Tự luận:


Câu 1: Treo một vật bằng sợi dây mãnh, vật đứng yên. Em hãy cho biết
có những lực nào tác dụng lên vật? Lực đó có phương và chiều như thế
nào?
Câu 2: Trên đầu cầu có ghi 10T số đó chỉ gì?
Câu 3: Hãy cho biết dụng cụ đo độ dài, thể tích, khối lượng? Khi đo cần
chú ý điều gì?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×