Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân


Toán
Kiểm tra bài cũ
Muốn nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000;... ta
làm thế nào?
Tính:
80,9 x 10 = 809
.......

4,987 x 100 =.......
498,7

0,456 x 1000 = ......
456


Toán
Nhân một số thập phân với số một thập phân
Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m,
chiều rộng 4,8m. Tính diện tích mảnh vườn đó.
Ta thực hiện phép tính :

Ta có : 6,4 m = 64 dm
4,8m = 48 dm

6,4 x 4,8 =

?
x

2

(m )

64
48

512
256
2

3072 ( dm )
2
2
3072 dm = 30,72 m


Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
64
x

x

48

6,4

• Thực hiện phép nhân như nhân các số tự

4,8

nhiên.

512

512

256
3072

256
30 ,72

b, Ví dụ 2:

• Đếm phần thập phân của cả hai thừa số

có hai chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở
tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

4,75 x 1,3 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:
4,75
x

1,3

1425
475
6 ,175

• Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
• Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập

phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ số
kể từ phải sang trái


Muốn nhân một số thập phân với một số
thập phân ta làm như thế nào?
Muốn nhân một số thập phân với một số
thập phân ta làm như sau:
-

Nhân như nhân các số tự nhiên.
Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao
nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ
số kể từ phải sang trái.


Luyện tập ( VBT/tr72)
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
3,8 x 8,4 = 23,92

3,24 x 7,2 = 23,328

0,125 x 5,7 = 0,7125


Bài 2. Viết tiếp vào chôỗ̉ trống cho thích hợp:
a

b

2,5

4,6

3,05

2,8

5,14

0,32

axb

bxa

2,5 x 4,6 =

Nhận xét: a x b = b x a
Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi
chô hai thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.


Bài 3. Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng
18,5m , chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Hỏi diện tích
vườn hoa đó bằng bao nhiêu mét vuông ?
Bài giải:
Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật đó là:
18,5 x 5 = 92,5 ( m )
Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là:
2
92,5 x 18,5 = 18 112,5 ( m )
2
Đáp số: 18 112,5 m4,2
x 1,1
x 10
x 0,1
x 0,2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×