Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Phòng Giáo dục - Đào tạo Nam Định

Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn

MÔN TOÁN LỚP 5
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN
VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập
phân


1, Ví dụ 1:

6,4 m x 4,8 m = ? m

2
Một mảnh vườn hình chữ nhật có


chiều dài 6,4 m, chiều rộng 4,8 m. Hỏi
diện tích mảnh vườn đó bằng bao
bao
nhiêu mét vuông?


6,4 m = 64 dm
4,8m = 48 dm

64

3072 dmx 2 = 30,72 m2
48

512

2
Vậy: 6,4 m2x54,8
m
=
30,72
m
6

3072


x

64
48

,4
,8

512
256
3072

,7 2


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập
phân
1, Ví dụ 1:
2, Ví dụ 2:


4,75 x 1,3
=?
x

4,7 5
1,3

1425
475
6,1 7 5


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập
Muốn nhânphân
một số thập phân
1, Vívới
dụ một
1: số thập phân ta làm như
sau:
2, Ví dụ 2:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
3, Ghi nhớ:
- Đếm xem phần thập phân của cả
hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi
dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập
phân
1, Ví dụ 1:
2, Ví dụ 2:
3, Ghi nhớ:
4, Luyện tập:
Bài 1:


Bài 1: Đặt tính rồi tính
a, 25,8 x 1,5
b, 0,24 x 4,7

c,16,25 x 6,7
d,7,826 x 4,5


a)

x

2 5,8
1,5

1240

b)

x

0,2 4
4,7
168

258

096

3 8,2 0

7,1 2 8

25,8 x 1,5 = 38,2 0

0,24 x 4,7 = 7,128


c)
5

1 6,2

x

,

67
11375
9750

,

108875

16,25 x 6,7 = 84,875

d)

7 8, 2 6

x

4,5

37130
31304
3 5 0,1 7 0
7,26 x 4,5 = 32,67


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập
phân
1, Ví dụ 1:
2, Ví dụ 2:
3, Ghi nhớ:
4, Luyện tập:
Bài 1:
Bài 2:


Bài 2:
a, Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a

a

b

axb

bxa

2,36 4,2

2,36 x 4,2 = 9,912

2,36 x 4,2 = 9,912

3,05 2,7

3,05 x 2,7 = 8,235

2,7 x 3,05 = 8,235

Vậy: a x b ...
= bxa


Nhận xét:
Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì
tích không thay đổi.
axb=bxa


b) Viết ngay kết quả tính:
4,34 x 3,6 = 15,624

9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 15,62
?
4

16 x 9,04 = 144,64
?


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập
phân
1, Ví dụ 1:
2, Ví dụ 2:
3, Ghi nhớ:
4, Luyện tập:
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:


Toán
Bài
giải
Nhân một số thập phân với một số thập
Chu vi vườn cây
hình chữ nhật là:
phân
1, Ví (15,62
dụ 1:
+ 8,4 ) x 2 = 48,04( m )
2, Ví dụ 2:
Diện tích vườn cây hình chữ nhật là:
3, Ghi nhớ:
2)
15,62
x
8,4
=
131,208
(
m
4, Luyện tập:

Đáp số: Chu vi: 48,04 m
Diện tích: 131,208 m2


Muốn nhân một số thập phân với
một số thập phân ta làm như sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem phần thập phân của cả hai
thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng
dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ
số kể từ phải sang trái.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×