Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

BÀI GIẢNG TÓAN 5
CHƯƠNG 2 BÀI 2: TỔNG
NHIỀU SỐ THẬP PHÕN


TOÁN

Kiểm tra bài cũ:

Đặt tính rồi tính:
a) 456,79 + 21,6
a)

456,79
+
21,6
478,39

b) 132 + 1943 + 5786
Giải:


b)

132
+ 1943
5786
7861


TOÁN
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít, thùng thứ hai có 36,75 lít,
thùng thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu?

Ta phải đặt tính: 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? (l)

27,5
+ 36,75
14,5
78,75


TOÁN
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
Bài toán:

Một hình tam giác có số đo độ dài các cạnh lần lượt là:
8,7dm; 6,25dm; 10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.

+

24,95

Giải:
Chu vi của hình tam giác đó là:
8,7 + 6,25 + 10 =24,95 dm
Đỏp số: 24,95 dm


TOÁN
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
Luyện tập

Bài 1: Tớnh
a) 5,27 + 14,35 + 9,25

c) 20,08 + 32,91 + 7,15

b) 6,4 + 18,36 + 52

d) 0,75 + 0,09 + 0,8


TOÁN
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 :

Đặt tính rồi tính:

5,27
+14,35
9,25
28,87


TOÁN
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 : Tớnh

6,4
+18,36
52
67,76


TOÁN
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
Bài 2 : Tớnh rồi so sỏnh giỏ trị của(a + b) + c và a+ (b + c)

a

b

c

(a + b) + c

a + (b + c)

2,5

6,8

1,2

(2,5 + 6,8) + 1,2 = 10,5

2,5 + (6,8 + 1,2)= 10,5

4

(1,34 + 0,52) + 4 = 5,86

1,34 + (0,52 + 4)= 5,86

1,34 0,52

Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp
(a + b) + c = a + (b + c)


TOÁN
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
Bài 3 :

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính

a) 12,7 + 5,89 + 1,3
b) 38,6 + 2,09 + 7,91

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2
d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55


TOÁN
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

Bài 3 : Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:
a.12,7 + 5,89 + 1,3

b. 38,6 + 2,09 + 7,91

c. 5,75 + 7,8 + 4,25 +
d. 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55
1,2
+ +
) 12,7 + 5,89 + 1,3 =
d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55
= 14
+ 5,89 = (7,34 + 2,66) + (0,45 + 0,55)
=
10
+
0,5
=
19,89
=
10,5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×