Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN: TOÁN

Đơn vị: Trường tiểu học số 2 thị trấn Plei Kần


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỚ 2 THỊ TRẤN


Môn: Toán
Kiểm tra bài cũ:
- Muốn cộng hai số thập phân ta làm như thế nào ?
- Đặt tính rồi tính:
315,7 + 23,75 =315, 7
23, 75
339,45


57,648 + 35,37=

57, 648

35,37

93,01
8


Môn: Toán
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

a) Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng
36,75thứ hai có
thứ27,5
nhất có 27,5 lít, thùng
lít
36,75
14,5lít, thùng thứ balítcó 14,5 lít. Hỏi
cả lítba thùng có bao
Tómnhiêu lít dầu?
tắt:
Thùng
Thùng
1:
2:
Thùng
3:
Cả 3 thùng: ….. lít


Ta phải tính: 27,5 + 36,75 + 14,5 = ? (l)

27,5
+ 36,75
14,5

Để tính tổng nhiều số thập
phân ta làm tương tự như tính
tổng hai số thập phân


b) Bài toán: Người ta uốn một sợi dây thép
thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt
là 8,7dm ; 6,25dm ; 10dm. Tính chu vi của hình
tam giác đó.
Bài giải
Chu vi của hình tam giác là:
8,7 + 6,25 + 10 =
Đáp số:
24,95dm.


H? Muốn tính tổng của nhiều số thập
phân ta làm thế nào?
• Đặt tính: Viết số hạng này dưới số hạng kia sao
cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với
nhau.
• Tính: Cộng như cộng các số tự nhiên.
• Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy
của các số hạng.


Luyện tập
Bài 1:
Tính:

a) 5,2
7
+ 14,3
59,2
5

b) 6,
4
+ 18,3
6
52

c) 20,0
32,9
+8
17,15

d) 0,7
+5
0,09
0,8


Tính rồi so sánh giá trị của
(a + b) + c và a + (b + c):

Bài
Bài22
(Trang
(Trang52)
52)

a

b

2,5

6,8

1,34 0,52

c

(a + b ) + c

a + (b + c )

1,2 (2,5 + 6,8?) + 1,2 = 10,5 2,5 + (6,8 ?
+ 1,2) = 10,5
4

?

?

(a + b) + c = a + (b
+ c)

Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp:
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba ta có thể cộng số thứ
nhất với tổng của hai số còn lại.

N4_ 5 phút


3. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết
hợp để tính:
a)12,7 + 5,89 + 1,3 = 12,7 + 1,3 +
5,89
=
14
+
5,89
=
19,89


b/ 38,6 + 2,09 + 7,91 = 38,6 + (2,09 +
= 38,6 + 10
7,91)
= 48,6
c/ 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2)
=
10
+
9
= 19
d/ 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55
= (7,34 + 2,66) + (0,45 + 0,55)
=
10
= 11

+

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×