Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

Môn: Toán - lớp 5

   


B

Toán

Đặt tính rồi tính:
a) 9,46 + 3,8

b) 4,7 +
12,6

Muốn cộng hai số thập phân
ta làm như thế nào?


Toán


Chúc
mừng các
bạn!


B

Toán

Tổng nhiều số thập phân
a) Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 l ,
thùng thứ hai có 36,75 l, thùng thứ ba có 14,5 l. Hỏi cả ba
thùng có bao nhiêu lít dầu?

27,5 + 36,75 + 14,5 =
+

,
,
,
8,75
778,75

?

(l)


B
S/51

Toán

Tổng nhiều số thập phân

a) Ví dụ:
b) Bài toán: Người ta uốn một sợi dây thép thành hình
tam giác có độ dài lần lượt các cạnh là 8,7 dm ; 6,25dm ;
10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.

+

8 ,7

27,5 + 36,75
6 ,+14,5
25

10 ,00
24,95

Bài giải
Chu vi của hình tam giác là:
8,7 + 6,25 + 10 = 24,95. (dm)
Đáp số: 24,95 (dm)


sB/52
Toán

Tổng nhiều số thập phân

Bài 1: Tính:
Bài 2: Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c)
b cộngcmột tổng(a+b)+
c =
a+
Khi
hai số với số
(b+c)
thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất
2,5với tổng
6,8 hai1,2
(2,5
số còn
lại.+ 6,8) + 1,2 = 10,5 2,5 + (6,8 + 1,2) = 10,5
a

1,3
4

0,5
2

4

(a+b)+c = a+(b+c)

(1,34 + 0,52) + 4 = 5,86 1,34 + (0,52 +4) = 5,86

(a+b)+c = (a+c)+b

Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp.
a
V

Toán

Tổng nhiều số thập phân

Bài 1:
(a+b)+c = a+(b+c)
Bài 2:
Bài 3: Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để
tính:
b) 38,6 + (2,09 + 7,91)
= 38,6 +
10
=
48,6
+ 2,66 + 0,55
d) 7,34 + 0,45 +2,66
=(
=
=

)

) (

10

+

11

1


Toán

Tổng nhiều số thập phân
Ai nhanh,
ai đúng

10
15
14
13
12
11
1023456789
Chọn phương án đúng:

15,6

15,6

+ 0,32

+ 0,32

21
26,13
A

15,6
+

0,32

21

21

36,92

3692

B

C
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×