Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

Trường Tiểu học Gio Phong


Toán
* Bài cũ:
• Đặt tính rồi tính

• a. 27,5 + 36,75

b.57,648 + 35,37

? Muốn cộng hai số thập phân ta làm thế nào ?

? Nêu tính chất giao hoán của phép cộng các số thập
phân ?


Toán
TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
a/ Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít,
thùng thứ hai có 36,75 lít, thùng thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả ba

thùng có bao nhiêu lít dầu?
27,5 + 36,75 + 14,5 = 78,75
? (lít)
(l)
27,5
+ 36,75
36,75 l
14,5
14,5l
27,5 l
7 8,7 5
? Lít dầu
Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai
số thập phân.


Toán: TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
a/ Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít,
thùng thứ hai có 36,75 lít, thùng thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả ba
thùng có bao nhiêu lít dầu?
27,5 + 36,75 + 14,5 = 78,75 ( l)
27,5
36,75 l
14,5l
27,5 l
+35,75
14,5 *Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm
78,75 tương tự như tính tổng hai số thập phân.
? Lít dầu
b/ Bài toán: Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam
giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7 dm; 6,25 dm; 10 dm.
Tính chu vi của hình tam giác đó.
Bài giải:
Chu
6,25 dm
8,7 dm
vi của hình tam giác là:
8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm)
Đáp số: 24,95 (dm) 6,25 dm
8,7 dm
10 dm


Toán:TỔNG NHIỀU SỐ THẤP PHÂN
a/ Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ
nhất có 27,5 lít, thùng thứ hai có 36,75 lít,
thùng thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả ba thùng có
bao nhiêu lít dầu?

27,5 + 36,75 + 14,5 = 78,75

36,75 l

14,5l
27,5 l
27,5
+ 36,75
14,5
78,75
? Lít dầu
*Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm
tương tự như tính tổng hai số thập phân.
b/ Bài toán: Người ta uốn một sợi dây thép
thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần
lượt là 8,7 dm; 6,25 dm; 10 dm. Tính chu vi
của hình tam giác đó.

6,25 dm
8,7 dm
Bài giải:
Chu vi hình tam giác là:
8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm)
10 dm
Đáp số: 24,95( dm)

Bài 1: Tính
a)5,27 + 14,35 + 9,25
5,27
+ 14,35
9,25
28,87

b) 6,4 + 18,36 + 52
6,4
+ 18,36
52
76,76


Bài 2:Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c):
a

b

c

(a+b)+c

2,5

6,8

1,2

?

?

4

?

?

1,34 0,52

a+(b+c)

(a + b) + c = a + (b + c) = ( a + c) + b
Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba ta có thể cộng số thứ nhất
với tổng của hai số còn lại.


Thứ sáu ngày 06 tháng 11 năm 2009
Toán:TỔNG NHIỀU SỐ THẤP PHÂN
Bài 1: Tính
a/ Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ
a)5,27 + 14,35 + 9,25
b) 6,4 + 18,36 + 52
nhất có 27,5 lít, thùng thứ hai có 36,75 lít,
thùng thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả ba thùng có
5,27
6,4
bao nhiêu lít dầu?
+ 14,35
+ 18,36
27,5 + 36,75 + 14,5 = 78,75
9,25
52
36,75
l
14,5l
27,5 l
27,5
28,87
76,76
Bài 2: Tính rồi so sánh giá trị
+ 36,75
14,5
của (a + b) + c và a + (b + c):
78,75
? Lít dầu
a
b
c
(a+b)+c
a+(b+c)
*Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm
(2,5+6,8)+1,2
2,5+(6,8+1,2)
tương tự như tính tổng hai số thập phân.
2,5
6,8
1,2
=
10,5
= 10,5
b/ Bài toán: Người ta uốn một sợi dây thép
(1,34+0,52)+4
1,34+(0,52+4)
thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần
1,34 0,52
4
= 5,86
= 5,86
lượt là 8,7 dm; 6,25 dm; 10 dm. Tính chu vi
của hình tam giác đó.
Bài 3: Sử dụng tính chất giao hoán và tính
6,25 dm
8,7 dm chất kết hợp để tính:
c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2
a) 12,7 + 5,89 + 1,3
Bài giải:
Chu vi hình tam giác là:
=(12,7 + 1,3)+ 5,89 =(5,75+4,25)+(7,8+1,2)
8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm)
= 14
+ 5,89 =
10
+ 9
10 dm
Đáp số: 24,95( dm)
= 19,89
=
19


Toán: TỔNG NHIỀU SỐ THẤP PHÂN

- Muốn cộng nhiều số thập phân ta làm như thế nào?
Muốn cộng nhiều số thập phân ta làm như sau:
Đặt tính: Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ
số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
Tính:
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của
các số hạng.


Toán: TỔNG NHIỀU SỐ THẤP PHÂN
a/ Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ
nhất có 27,5 lít, thùng thứ hai có 36,75 lít,
thùng thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả ba thùng có
bao nhiêu lít dầu?

27,5 + 36,75 + 14,5 = 78,75

36,75 l

14,5l
27,5 l
27,5
+ 36,75
14,5
78,75
? Lít dầu
*Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm
tương tự như tính tổng hai số thập phân.
b/ Bài toán: Người ta uốn một sợi dây thép
thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần
lượt là 8,7 dm; 6,25 dm; 10 dm. Tính chu vi
của hình tam giác đó.

Bài 1: Tính
a)5,27 + 14,35 + 9,25 b) 6,4 + 18,36 + 52
5,27
6,4
+ 14,35
+ 18,36
9,25
52
28,87
76,76
Bài 2: Tính rồi so sánh giá trị
của (a + b) + c và a + (b + c):
a

b

c

(a+b)+c

a+(b+c)

2,5

6,8

1,2

(2,5+6,8)+1,2
=
10,5

2,5+(6,8+1,2)
= 10,5

1,34

0,52

4

(1,34+0,52)+4
= 5,86

1,34+(0,52+4)
= 5,86

Bài 3: Sử dụng tính chất giao hoán và
tính chất kết hợp để tính:

6,25 dm
8,7 dm
Bài giải:
c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2
a) 12,7 + 5,89 + 1,3
Chu vi hình tam giác là:
=(12,7 + 1,3)+ 5,89 =(5,75+4,25)+(7,8+1,2)
8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm)
= 14
+ 5,89 =
10
+ 9
10 dm
Đáp số: 24,95( dm)
= 19,89
=
19


Cám ơn quý thầy, cô đã quan tâm theo dõi.

Kính chúc quý thầy, cô dồi dào sức khoẻ,
thành đạt trên mọi lĩnh vực.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×