Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Phòng GD và ĐT Quảng Điền
Trường TH số 3 Quảng Phú
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Môn : Toán
Lớp: 5

Nhân một số thập phân
với một số tự nhiên
---*o*--Tên bài dạy:


1/-Tìm x:

a/ x –5,2
x –5,2
x
x

= 1,9+3,8
= 5,7
= 5,7 +5,2

= 10,9

b/ x + 2,7 =8,7 +4,9
x + 2,7 =13,6
x
= 13,6 –2,7
x
= 10,9


Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a/12,45 +6,98 +7,55
=20+6,98
=20,98
b/42,37-28,73-11,27
=42,37-(28,73+11,27)
=42,37-40
= 2,37


NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN
VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
a/ Ví dụ1:Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng
nhau,mỗi cạnh dài 1,2m.Tính chu vi của hình tam

giác đó.

Chu vi=?
CV=AB+BC+AC
C

1,2m
*Chu vi hình tam giác ABC bằng
tổng độ dài 3 cạnh:
1,2m+1,2m+1,2m
• Ta còn cách thực hiện phép nhân:1,2m x 3

• Đây là phép nhân một số thập
phân với một số tự nhiên.


Tacó: 1,2m=12dm
Đặt tính:
12
x 3
36 dm
36dm =3,6 m
Vậy :1,2m x 3= 3,6(m)


Đặt tính:

1,2
X3
3, 6

Ta đặt tính rồi thực hiện phép nhân như nhân
với số tự nhiên
• 3 nhân 2 được 6,viết 6 • 3 nhân 1 được 3 ,viết 3
*Đếm thấy phần thập phân của số 1,2 có một chữ
số ta dùng dấu phẩy tách ở tích một chữ số kể từ
phải sang trái.


b/-Ví dụ2: 0,46 x 12=?
Ta đặt tính
0,46
x12
92
46
5,52

Làm như sau
• * Thực hiện phép nhân
như nhân các số tự nhiên.
• * Phần thập phân của số
0,46 có hai chữ số,ta dùng
dấu phẩy tách ở tích ra hai
chữ số kể từ phải sang trái.


Muốn nhân một số thập phân với
một số tự nhiên ,ta làm như sau:
*Nhân như nhân các số tự nhiên.
*Đếm xem trong phần thập phân
của số thập phân có bao nhiêu chữ
số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra
bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang
trái.


Thực hành:Đặt tính rồi tính
Bài 1:
a/ 2,5x7

b/ 4,18x5

c/ 0,256x8

d/6,8x15

2,5
x 7

4,18
x 5

0,256
x 8

6,8
x15

17,5

20,90

2,048

340
68
102,0


2/Viết số thích hợp vào ô trống:

THõA Sè
THõA Sè
TÝCH

3,18
3

8,07
5

9,54

40,35

2,389
10
23,89


Bài3: Một ôtô mỗi giờ đi được
42,6 km.Hỏi trong 4giờ ôtô đi
được bao nhiêu ki lô mét?
Tóm tắt:
1giờ

42,6Km

? Km


Bài giải:
Bốn giờ Ô tô đi được quãng đường là:
42,6 x4 = 170, 4 (km)
Đáp số: 170,4 km


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ VỊ ĐÃ XEM CHƯƠNG
TRÌNH NÀY.
CHÀO THÂN ÁI VÀ ĐOÀN
KẾT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×