Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Phòng Giáo dục huyện Thủy nguyên
Trường Tiểu học Lại Xuân

   


Toán
Bảng
Đặt tính và tính :
125 x 3 ; 486 x 15


Toán

Nhân một số thập phân với một số tự
a) Ví dụ1: Hình tam giác ABC
có ba cạnh dài bằng
nhiên

nhau ,mỗi cạnh dài 1,2 m . Hỏi chu vi của hình tam giác
đó bằng bao nhiêu mét ?

Ta phải thực hiện phép nhân :1,2 x 3 = ? (m)
A
Ta có : 1,2 m = 12 dm
1,2 m
1,2 m
12
x
3
B
C
1,2 m
36 (dm) = 3,6 (m)
Vậy 1,2 x 3 = 3,6 (m)


Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
Bước 1: Đặt tính
x

1,2
3

3, 6 (m)

Bước 2:thực hiện nhân như nhân các số
tự nhiên
Bước 3: Phần thập phân của số 1,2 có
một chữ số ta dùng dấu phẩy tách ở
tích ra một chữ số kể từ phải sang trái


Toán

Nhân một số thập phân với một số tự
a) Ví dụ2: 0,46 x 12 = ? nhiên
Bảng
,

0,46
x

12
92
46
5, 5 2

8
-Nhân như nhân các số tự nhiên
-Đếm xem trong phần thập phân của số
thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng
dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ
số kể từ phải sang trái


Toán
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Luyện tập
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
a. 2,5 x 7 b. 4,18 x 5

Bảng
c. 0,256 x 8

Nháp
d. 6,8 x 15

Vở

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống
Bài 3:

Thõa sè

3,18

8,07

2,389

Thõa sè

3

5

10

TÝch
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×