Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI
MỘT SỐ TỰ NHIÊN


Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính
a, 61 X 3

b, 123 X 12
123

61
x

3
183

x

12
246


123
1476


Toán :

a)Ví dụ 1:
Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh
dài 1,2 m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao
nhiêu mét?
Ta phải thực hiện phép nhân:
A
Ta có: 1,2 m = 12 dm

m

B

1,2

1,2
m

1,2 x 3 = 3,6
? (m)

1,2 m

C

12
x
3
36 (dm)

36 dm = 3,6 m

Vậy 1,2 x 3 = 3,6 (m)


Toán :
a)Ví dụ 1:
Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng
nhau, mỗi cạnh dài 1,2 m. Hỏi chu vi của
hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
A

1,2
m

m
1,2

B

1,2 m

C

Ta phải thực hiện phép nhân:
1,2 x 3 = ? (m)
Ta có: 1,2 m = 12 dm
12
x
3
3 6 (dm)
36 dm = 3,6 m
Vậy 1,2 x 3 = 3,6 (m)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

x 1,2
nhiên.
3
3,6 (m) •Phần thập phân của số 1,2 có một chữ số,
•Thực hiện phép nhân như nhân các số tự

ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số
kể từ phải sang trái.


Toán :
a)Ví dụ 1:

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng
nhau, mỗi cạnh dài 1,2 m. Hỏi chu vi của
hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
A

1,2
m

m
1,2

B

•Thực hiện phép nhân như nhân các số tự
1, 2
x
3
nhiên.
3,6 (m) •Phần thập phân của số 1,2 có một chữ số,
ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số
kể từ phải sang trái.

b)Ví dụ 2 : 0,46 x 12 = ?
1,2 m

Ta đặt tính rồi làm như sau:

C

Ta phải thực hiện phép nhân:
1,2 x 3 = ? (m)
Ta có: 1,2 m = 12 dm
12
x
3
3 6 (dm)
36 dm = 3,6 m
Vậy 1,2 x 3 = 3,6 (m)

x

0,46

12
92
46
5,5 2

Thực hiện phép nhân như
nhân các số tự nhiên.

Phần thập phân của số
0,46 có hai chữ số, ta
dùng dấu phẩy tách ở
tích ra hai chữ số kể từ
phải sang trái.


Toán :
a)Ví dụ 1:

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng
nhau, mỗi cạnh dài 1,2 m. Hỏi chu vi của
hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
A

1,2
m

m
1,2

B

•Thực hiện phép nhân như nhân các số tự
1, 2
x
3
nhiên.
3,6 (m) •Phần thập phân của số 1,2 có một chữ số,
ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số
kể từ phải sang trái.

b)Ví dụ 2 : 0,46 x 12 = ?
1,2 m

Ta đặt tính rồi làm như sau:

C

Ta phải thực hiện phép nhân:
1,2 x 3 = ? (m)
Ta có: 1,2 m = 12 dm
12
x
3
3 6 (dm)
36 dm = 3,6 m
Vậy 1,2 x 3 = 3,6 (m)

x

0,46

12
92
46
5,5 2

0,46 x 12 = 5,52

Thực hiện phép nhân như
nhân các số tự nhiên.

Phần thập phân của số
0,46 có hai chữ số, ta
dùng dấu phẩy tách ở
tích ra hai chữ số kể từ
phải sang trái.


Toán :
a)Ví dụ 1:
Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh
dài 1,2 m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao
nhiêu mét?
A

1,2
m

m
1,2

1,2 m

B

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
•Thực hiện phép nhân như
,
12
nhân các số tự nhiên.
x
3
•Phần thập phân của số 1,2
3 , 6 (m) có một chữ số, ta dùng dấu
phẩy tách ở tích ra một chữ
C
số kể từ phải sang trái.

b)Ví dụ 2 : 0,46 x 12 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
0,46
12
9 2
46
5, 5 2
0,46 x 12 = 5,52
x

*Thực hiện phép nhân như nhân các
số tự nhiên.
*Phần thập phân của số 0,46 có hai
chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích
ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

Muèn nh©n mét sè thËp
ph©n víi mét sè tù nhiªn
ta lµm nh sau:
 Nhân
như nhân
Muốn
nhân các
mộtsốsốtự nhiên.

vớiphần
một thập phân
 Đếmthập
xemphân
trong
số tự nhiên ta làm
thế nào?

của số thập phân có bao nhiêu chữ số
rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


Toán :
a)Ví dụ 1:
Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài
1,2 m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
A

1,2
m

1,2 m

•Thực hiện phép nhân như
nhân các số tự nhiên.
x
3
•Phần thập phân của số 1,2
3 , 6 (m) có một chữ số, ta dùng dấu
phẩy tách ở tích ra một chữ
số kể từ phải sang trái.
1, 2

m
1,2

B

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

C

Bài 1 : Đặt tính rồi tính:
a) 2,5 x
7
c) 0,256
x
8
x

2,5

b) 4,18 x
5
d) 6,8 x
15

x

7
17,5

KÕt luËn :Muèn nh©n mét sè thËp ph©n
víi mét sè tù nhiªn ta lµm nh sau:
 Nhân như nhân các số tự nhiên..
 Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có
bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

x

5

20,90

b)Ví dụ 2 : 0,46 x 12 = ?

Ta đặt tính rồi làm như
sau:
0,46
*Thực hiện phép nhân như nhân các số tự
x
12
nhiên.
9 2
*Phần thập phân của số 0,46 có hai chữ số,
46
ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số
5, 5 2
kể từ phải sang trái.
0,46 x 12 = 5,52

4,18

0,256
8
2,048

6,8
15
340
68
102,0
x


Toán :
a)Ví dụ 1:
Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài
1,2 m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
A

1,2
m

1,2 m

•Thực hiện phép nhân như
nhân các số tự nhiên.
x
3
•Phần thập phân của số 1,2
3 , 6 (m) có một chữ số, ta dùng dấu
phẩy tách ở tích ra một chữ
số kể từ phải sang trái.
1, 2

m
1,2

B

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

C

Bài 1 : Đặt tính rồi tính:
a) 2,5 x
7
c) 0,256 x
8

b) 4,18 x
5
d) 6,8 x
15

b)Ví dụ 2 : 0,46 x 12 = ?

Ta đặt tính rồi làm như
sau:
0,46
*Thực hiện phép nhân như nhân các số tự
x
12
nhiên.
9 2
*Phần thập phân của số 0,46 có hai chữ số,
46
ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số
5, 5 2
kể từ phải sang trái.
0,46 x 12 = 5,52
KÕt luËn :Muèn nh©n mét sè thËp ph©n
víi mét sè tù nhiªn ta lµm nh sau:
 Nhân như nhân các số tự nhiên..
 Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có
bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Bài 3: Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6 km. Hỏi
trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu kilômét ?
Tóm tắt :

42,6 km
? km
Bài giải :
Trong 4 giờ ô tô đi được quãng đường là:
42,6 x 4 = 170,4 (km)
Đáp số: 170,4 km


Trò
Trò chơi
chơi

1,1

xx 2

HẾT GIỜ

39,6
??
39,6

2,2
2,2
??
X 3

x 6

6,6
6,6
??

x 10

Công
Công
396
396
chúa
chúaChúc các thầy cô
giáo:mạnh khỏe,
thành đạt.
Chúc các em học
sinh :chăm
ngoan, học giỏi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×