Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên


Toán:

B

m
1,2

1,2
m

a) Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi ch
vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
A

1,2m

C


NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

a) Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi ch
vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
A
Ta phải thực hiện phép nhân: 1,2 x 3 = ? (m)
Ta có: 1,2 m = 12 dm
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
12
1, 2
x
* Thực hiện phép nhân như nhân
x
3
3
các số tự nhiên.
Nhóm 63 ,6 (m)
36 (dm)
36 dm = 3,6 m
1,2m
B
C
Vậy 1,2 x 3 = 3,6 m
m
1,2

1,2
m

Toán:


NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
a) Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi ch
vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
A
Ta phải thực hiện phép nhân: 1,2 x 3 = ? (m)
Ta có: 1,2 m = 12 dm
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
12
1,2
x
* Thực hiện phép nhân như nhân
x
3
3
các số tự nhiên.
36 (dm)
3,6 (m) * Phần thập phân của số 1,2 có
36 dm = 3,6 m
1,2m
chữ số,
B
C
một chữ
số, ta
số
ta dùng
dùng dấu
dấu phẩy
phẩy tách
tách
mộtsố
kể
sốphải
Vậy 1,2 x 3 = 3,6 m
ở tích ra một chữ
chữ
sốchữ
kể từ
từ
phải
sang trái.
m
1,2

1,2
m

Toán:


B
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
a) Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi ch
vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
Ta phải thực hiện phép nhân: 1,2 x 3 = ? (m)
A
Ta có: 1,2 m = 12 dm
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
1,2
12
* Thực hiện phép nhân như nhân
x3
x 3
các số tự nhiên.
36(dm)
3,6 (m) * Phần thập phân của số 1,2 có
36 dm = 3,6 m
một chữ số, ta dùng dấu phẩy tách
1,2m
B
C
ở tích ra một chữ số kể từ phải
Vậy 1,2 x 3 = 3,6 m
sang trái.
b) Ví dụ 2:
0,46 x12 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
0,46
* Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
x 12
* Phần thập phân của số 0,46 có hai chữ số, ta dùng dấu
92
46
phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.
5,52
m
1,2

1,2
m

Toán:


NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
a) Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi
chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
Ta phải thực hiện phép nhân: 1,2 x 3 = ? (m)
A
Ta có: 1,2 m = 12 dm Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
1,2
* Thực hiện phép nhân như nhân
x 12
x 3
3
các số tự nhiên.
36 (dm)
3,6 (m) * Phần thập phân của số 1,2 có
36 dm = 3,6 m
một chữ số, ta dùng dấu phẩy tách
1,2m
B
C Vậy 1,2 x 3 = 3,6 m
ở tích ra một chữ số kể từ phải
b) Ví dụ 2:
0,46 x12 = ?
sang trái.
Ta đặt tính rồi làm như sau:
0,46
* Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
x 12
* Phần thập phân của số 0,46 có
hai chữ, số
ta dùng dấu
92
phẩy tách ở tích ra
kểhai
từchữ
phảisố
sang trái.
46
m
1,2

1,2
m

Toán:

?

5,52
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:
Thời gian 30 giây
Nhân
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
nhân
số thập
mộtchữ số rồi dùn
- Đếm xem trong phầnMuốn
Đếm
thập phân
củamột
số thập
phânphân
có baovới
nhiêu
số tự
nhiên
tách
phấy
tách ở tích ra bấy nhiêu
chữ
số kể ta
từ làm
phải như
sang thế
trái.nào?

Nhóm
bàn


Toỏn:
1

NHN MT S THP PHN VI MT S T NHIấN

t tớnh ri tớnh:
a) 2,5 x 7 ;

b) 4,18 x 5

c) 0,256 x 8 ;
2 Vit s thớch hp vo ụ trng

;

V

d) 6,8 x 15 ;

Thừa số

3,18

8,07

2,389

Thừa số

3

5

10

Tích
3

B

9,54

40,35

23,890

Mt ụ tụ mi gi i c 42,6 km. Hi trong 4 gi ụ tụ ú i c bao nhiờu
ki lụ - một ?

Bi gii
Ngoài khu vực
đông
Khu vực đông dân c
Trong 4 gi ụ dân
tụ i c
cs ki - lụ - một
l:
bnmô tô trọng tải dới 3,5
- Ô tô, mô tô trọng tải dới 3,5 Nhúm
- Ô tô,
42,6
x 4giờ
= 170,4
(km)
tấn:
Mỗi
đi tối
đa 70km
tấn:20
Mỗi
giờ đi tối đa 50km
Thi gian
giõy
- Ô tô, mô tô
trọng
tải trên
ỏp
s: 170,4
km 3,5

- Ô tô, mô tô trọng tải trên 3,5


NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
a) Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi
chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
Ta phải thực hiện phép nhân: 1,2 x 3 = ? (m)
A
Ta có: 1,2 m = 12 dm Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
1,2
* Thực hiện phép nhân như nhân
x 12
x 3
3
các số tự nhiên.
36 (dm)
3,6 (m) * Phần thập phân của số 1,2 có
36 dm = 3,6 m
một chữ số, ta dùng dấu phẩy tách
1,2m
B
C Vậy 1,2 x 3 = 3,6 m
ở tích ra một chữ số kể từ phải
b) Ví dụ 2:
0,46 x12 = ?
sang trái.
Ta đặt tính rồi làm như sau:
0,46
* Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
x 12
* Phần thập phân của số 0,46 có
hai chữ, số
ta dùng dấu
92
phẩy tách ở tích ra
kểhai
từchữ
phảisố
sang trái.
46
m
1,2

1,2
m

Toán:

5,52
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùn
phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


Giáo viên thực hiện: Trần Thị

Huyền

ThanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×