Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Toán

Nhân một số thập phân
với một số tự nhiên
Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau,
mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó
bằng bao nhiêu mét?
Cả lớp thảo luận nhóm
đôi và tìm kết quả đúng
cho ví dụ trên
Kết quả đúng là : 1,2 + 1,2 + 1,2 = 3,6 (
m)


Toán

Nhân một số thập phân với
một số tự nhiên
Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau,
mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó
bằng bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép 1,2
nhân:
x 3 = ? (m)
Ta có : 1,2m = 12dm
m

B

12
x
3

1,2

1,2
m

A

1,2 m

C

36 (dm)
36 dm = 3,6 m

Vậy 1,2 x 3 = 3,6 (m)


Toán

Nhân một số thập phân
với một số tự nhiên
Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau,
mỗi cạnh dài 1,2m. Hỏi chu vi của hình tam giác đó
bằng bao nhiêu mét?
Thông thường ta đặt tính rồi làm
như1,2sau:
x

3
3,
6

Thực hiện phép nhân như nhân các số
tự
nhiên
Phần
thập phân của số 1,2 có một
chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở
tích ra một chữ số kể từ phải sang
trái.


Toán

Nhân một số thập phân với
một số tự nhiên

Ví dụ 2: 0,46 x 12 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:
Thực hiện phép nhân
0,46
x

12
92
46
552
,

0,46 x 12 = 5,52

như nhân các số tự
nhiên.

ThảoPhần
luận
đôi
thậpnhóm
phân của
số 0,46
hai chữ
ta dùng dấu
Đặtcótính
rồisố,tính

phẩy tách ở tích ra hai chữ số
kể từ phải sang trái.


Toán

Nhân một số thập phân
với một số tự nhiên
Muốn nhân một số thập phân với một
Muốntanhân
số tự nhiên
làm một
như số
sau:
thập phân với một
 Nhân
nhân các
tự nhiên.
số như
tự nhiên
ta số
làm
thếtrong
nào?phần thập phân của số
 Đếm xem
thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu
phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ
phải sang trái

x

0,46
12
92
46
552
,

0,46 x 12 =
5,52


Toán

Nhân một số thập phân
với một số tự nhiên
Thực hành

Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 2,5 x
7 quả:
Kết
1,75
c) 0,256 x
8
Kết quả:
2,048

b) 4,18 x 5
Kết quả:
20,9
d) 6,8 x 15
Kết quả:
102


Toán

Nhân một số thập phân với
một số tự nhiên
Thực hành

Bài 1: Đặt tính rồi tính
Bài 2:Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi
trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki –
lôTóm
– mét?
tắt42,6k
1
m
giôø :
4
giôø :

?km


Toán

Nhân một số thập phân với
một số tự nhiên

Thực hành

Bài 1: Đặt tính rồi tính
Bài 2: Giải toán
Tóm tắt42,6km
1
4giôø
giờ ::

? km

Bài giải
Trong 4 giờ ơ tơ đi được là:
42,6 x 4 = 170,4 ( km)

Đáp số: 170,4 km


Toán

Nhân một số thập phân
với một số tự nhiên
Trò chơi: Ai nhanh, ai
đúng
Thừa
số

4,2
50,3
2,7
59
24
2,50

Thừa
số 3

13
6
3

Tích

12,
75
4,6
16,3
67
44
7,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×