Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THỊ XÃ
TRƯỜNG
TIỂU HỌC
CAM LỢI
CAM
RANH
MÔN TOÁN LỚP 5

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN
VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN


Toỏn

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN


Hình thành quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Ví dụ 1 : Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài
1,2mét. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét ?
A


Ta phải thực hiện phép tính: 1.2

1,2 m

1,2 m

B

C
1,2 m

× 3 =?(m)

Ta có: 1,2m
= 12dm
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

1 21, 2
 Thửùc hieọn pheựp nhaõn nhử
×
nhaõn caực soỏ tửù nhieõn.
3× 3
 ẹeỏm xem phaàn thaọp cuỷa phaõn
3 (dm)
3 ,66 (m) soỏ thaọp phaõn coự bao nhieõu
6
chửừ soỏ ta duứng daỏu phaồy
3 6dm
=
3,6m
taựch ụỷ tớch ra baỏy nhieõu chửừ
soỏ keồ tửứ traựi sang phaỷi.

Vậy 1,2 × 3 = 3,6 (m)


Toỏn

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN


Hình thành quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên
a) Ví dụ 1: Cho tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau , mỗi cạnh dài
1,2mét. Hỏi chu vi của hình tam giác đó bao nhiêu mét?
A
1,2 m

1,2 m

B

C
1,2 m

×

1, 2
3
3, 6

b) Ví dụ 2: 0,46 x 12 = ?
Ta đặt tính
Rồi làm như sau:

0, 4 6
×
12
92
46
5,5 2

V ậy:1,2 × 3 = 3,6 (m)
Ghi nhớ : Muốn nhân một số thập phân với
mo
ät số hiện
tự nhiên
làmnhư
nhưnhân
sau:các số
 Thực
phép ta
nhân
tự nhiên.

 Thực hiện phép nhân như nhân các số tự
nhiên.
 Đếm xem phần thập của phân số
 thập
Đếm xem
thậpnhiêu
của phân
phânphần
có bao
chữsốsốthập
ta phân
códùng
bao nhiêu
chữ sốtách
ta dùng
dấuraphẩy
dấu phẩy
ở tích
bấytách ở
tích
ra bấy
chữtrái
số sang
kể từphải.
trái sang phải.
nhiêu
chữnhiêu
số kể từ


Thực hành
1 Đặt tính rồi làm như sau:

a)
2,5 x 7 8
c) 0,256x
x 150,2,2 55 6
xx 7 8
1 7, 55
2, 0 4 8

b) 4,18 xd)
5 6,8
4,6,188
xx 1 55
2304,99000
68
1 0 2, 0


Thực hành
1

Đặt tính rồi tính:

a) 2,5 x 7
b) 4,18 x 5
c) 0,256x 8
d) 6,8
x 15số thích hợp vào chỗ trống
2 a) Viết
Thöøa
soá
Thöøa
soá
Tích

3,18

8,07

2,389

3

5

10

9,54

40,35

23,89


3
Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô
tô đó đi được bao nhiêu km?
Giải:
Trong 4 giờ ô tô đi được quãng đường là:
42,6x4 = 170,4 (km)
Đáp số : 170,4 (km)


Luật chơi
 Có 4 câu hỏi, mỗi câu hỏi là một câu đố.
 Trả lời được bốn câu hỏi, sẽ tìm được 4 chữ cái.
 Bốn chữ cái đó là bốn chữ cái đầu mỗi tiếng của
ô chữ cần tìm.
 Ai giải được ô chữ đó, sẽ nhận được phần
thưởng.
 Trong 4 câu hỏi có một câu may mắn. ( không
cần trả lời )


May
May một
một bộ
bộ áo
áo dài
dài hết
hết 3,5
3,5 mét
mét vải.
vải. Vậy
Vậy may
may 55
bộ
bộ cùng
cùng loại
loại như
như thế
thế thì
thì hết17,5
hết17,5 mét
mét vải.
vải.

A

ĐÚNG
ĐÚNG

B

SAI


Hồng

Nam
đưatính
kết quả
củaxxphép
tính : 1,25g x 10
Kết
phép
:: 14,2
33 == 4,26
Kết quả
quả
phép
tính
14,2
4,26

Các em chú ý nhé :

Kết quả của Hồng: 12,50(g)

Ô MAY MẮN

Kết quả của Lê : 12,5(g)

12,50g = 12,5g

ĐÚNG
1,25
xA10với=
Em
tán thành
kết quả của bạn nào?

B

SAI
SAI


MỘT TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC VIỆT
NAM VÀ LÀ CHỦ ĐIỂM CỦA THÁNG HỌC NÀY.


Thứ sáu, ngày 07 tháng 10 năm 2008

Toán:

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên


Ghi nhớ : Muốn nhân một số thập phân với một số tự
nhiên ta làm như sau:
 Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
 Đếm xem phần thập của phân số thập phân có bao
nhiêu chữ số ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu
chữ số kể từ trái sang phải.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×