Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 11: Đêcamét vuông. Héctômét vuông


Toán
Đề - ca - mét vuông, Héc - tô - mét vuông


Toán
Một đề-ca-mét vuông (1dam2)

1dam2 = 100m2

1m2

1dam


Toán
Đề - ca - mét vuông, Héc - tô - mét vuông


Toán
Một héc-tô-mét vuông (1hm2)


1hm2 = 100dam
? dam2

1dam2

1hm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×