Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 11: Đêcamét vuông. Héctômét vuông


Bài cũ:

- 3 em lên bảng làm bài:
1km2 =1km
…..2 =m12 000 000 m2
2
1m2 = …..
1m2 dm
= 100
dm2
2
1dm2 =1dm
…..2 =cm
100
cm2


Toán:Đề-ca-mét vuông
Một đề-ca-mét vuông (1dam2)

1dam2 = 100m2

1m 2

1dam


Héc-tô-mét vuông
Một héc-tô-mét vuông (1hm2)

1hm2 = 100dam
? dam2

1dam2

1hm


Luyện tập
Bài 1: Đọc các số đo diện tích:
2
2
2
1dam
= 100m
105dam
1hm2 = 100dam2


1dam2 = 100m2

1hm2 = 100dam2

Luyện tập
Bài 1: Đọc các số đo diện tích:
32 600dam2


1dam2 = 100m2

1hm2 = 100dam2

Luyện tập
Bài 1: Đọc các số đo diện tích:
492hm2


1dam2 = 100m2

1hm2 = 100dam2

Luyện tập
Bài 1: Đọc các số đo diện tích:
180 350hm2


1dam2 = 100m2

1hm2 = 100dam2

Luyện tập
Bài 2: Viết các số đo diện tích:
a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét
vuông:

271dam2

b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi
2
18
954dam
tư đề-ca-mét vuông:
c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông:
d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi
héc-tô-mét vuông:

603hm2
34 620hm2


1dam2 = 100m2

1hm2 = 100dam2

Luyện tập
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Hướng dẫn
100m2 = . .1. . dam2
1m2 = . . .1. dam2
100
3m2 = . . 3. . dam2
100


Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
a) 2dam2 = . . 200
. . m2
3dam2 15m2 = . . .315
. m2
200m2 = . . .2. dam2
30hm2 = .3000
. . . dam2
12hm25dam2 = . 1205
. . . dam2
760m2 = . .7. . dam2…..
60m2

b) 1m2 = . . 1. . dam2
100
3m2 = . . 3. . dam2
100
1dam2 = . . 1. . hm2
100
8dam2 = . . 8. . hm2
100
27m2 = . . 27
. . dam2
100
15dam2 = . .15
. . hm2
100


1dam2 = 100m2

1hm2 = 100dam2

Luyện tập
Bài 4: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có
đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu):
Mẫu: 5dam2 23m2 = 5dam2 +

23 2 = 5
dam
100

16dam2 91m2 = 16….91 dam2
100
32dam2 5m2 =

5 dam2
…..
32
100

232
dam
100


CỦNG CỐ
CỐ
CỦNG

ĐI TÌM ẨN SỐ


2
1
100m = . . . . dam
2


2
2
8
70
870m = . . . dam . . . m
2


2
100
1hm = . . . . . . dam
2


32dam 9m = . .3209
...m
2

2

2


125
2
4hm 125m = . . 4. . . . . hm
10000
2

2


74
2
2
2dam 74m = . . . . . dam
100
2

2


Một mảnh đất hình chữ nhật có
diện tích là 46 dam2 27m2.
Mảnh đất đó có diện tích là . . . .
2
.4627
..m.


23
2
2
2
5
dam = . .5dam . . 23
.m
100


Dặn dò
• Về nhà học bài.
• Làm thêm bài tập trong vở bài tập.
• Xem trước bài:
Mi-li-mét vuông.
Bảng đơn vị đo diện tích.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×