Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 11: Đêcamét vuông. Héctômét vuông

ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG

Trường Tiểu học Yên Cường A
23/09/2010


Toán
Lớp mình cùng thi
xem ai nhanh mắt
nhất nào! 

Chọn số thích hợp vào chỗ chấm:
1 dam = ……. m
... m = 1 dam2
100
1 m2 = …… dm2

100

.....m = 10 dm


10

23/09/2010

1
1


Toán
ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG
a) Đề-ca-mét vuông
Một đề-ca-mét vuông (1dam2)
Cùng suy nghĩ!

Hãy tính diện tích hình vuông
bên:
Bài giải:
1m2
Cách 1:
1 dam
Diện tích hình vuông là:
• Đề-ca-mét vuông là diện tích của
1 x 1 = 1 (dam2)
hình vuông có cạnh dài 1dam.
Cách 2:
Đề-ca-mét vuôg viết tắt là dam2
• Ta thấy hình vuông 1dam2 gồm 100 Ta thấy hình vuông bên gồm 100
hình vuông 1m2. Vậy diện tích
hình23/09/2010
vuông 1m2.
HV bên là: 100m2.
1dam2 = 100m2


Toán
ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG
a) Đề-ca-mét vuông
b) Héc-tô-mét vuông
Tương tự, các em hãy tính thật
Một héc-tô-mét vuông (1hm2)
nhanh diện tích hình vuông bên!
Cách 1:
Diện tích hình vuông là:
1dam

2

1hm
• Héc-tô-mét vuông là diện tích của
hình vuông có cạnh dài 1hm.
Héc-tô-mét vuôg viết tắt là hm2
• Ta thấy hình vuông 1hm2 gồm 100
hình23/09/2010
vuông 1dam2.
1hm2 = 100dam2

1 x 1 = 1 (hm2)
Cách 2:
Ta thấy hình vuông bên gồm 100
hình vuông 1dam2. Vậy diện tích
HV bên là: 100dam2.


Toán
ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG
Luyện tập:
Cả lớp cùng thi đua làm bài tập nhé!!!
Bài 1: Đọc các số đo diện tích:
105dam2 ; 32 600 dam2 ; 492 hm2 ; 180 350 hm2.
Bài giải:
105dam2

: Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

32 600 dam2 : Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông.
492 hm2
: Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét vuông.
18023/09/2010
350 hm2 : Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc-tô-mét
vuông.


Toán
ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG
Luyện tập:
Cả lớp cùng thi đua làm bài tập nhé!!!
Bài 1:
Bài 2: Viết các số đo diện tích:

Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông: 271 dam2
Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông:18 954 dam2
Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông: 603 hm2
Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông: 34 620 hm2

23/09/2010


Toán
ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG
Luyện tập:
Bài 1:
Cả lớp cùng thi đua làm bài tập nhé!!!
Bài 2:
Bài 3: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2dam2 = …….m
200 2

3dam2 15m2 = …….m
315 2

30hm2 = 3000
…….dam2

2
12hm2 5dam2 = …….dam
1205

2
200m2 = …….dam
2
2
760m2 = …….dam
7
…….m
60 2

23/09/2010


Toán
ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG
Luyện tập:
Bài 1:
Cả lớp cùng thi đua làm bài tập nhé!!!
Bài 2:
Bài 3: a)
b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:
Hướng dẫn: 100m2 = 1 dam2
1m2 = 1 dam2
100
3m2 = 3 dam2
100
1
27
8
2
2
2
2
1m = …….dam
27m2 = …….dam
8dam2 = …….hm
100
100
100
3
1
15
2
2
2
3m2 = …….dam
1dam2 = …….hm
15dam2 = …….hm
23/09/2010
100
100
100


Toán
ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG
Luyện tập:
Bài 1:
Cả lớp cùng thi đua làm bài tập nhé!!!
Bài 2:
Bài 3:
Bài 4: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét vuông
(theo mẫu):
Mẫu: 5dam223m2 = 5dam2 + 23 dam2= 5 23 dam2
100
100
16dam291m2 = 16dam2 + 91 dam2= 16 91 dam2
100
100
32dam25m2 = 32dam2 + 5 dam2 = 32 5 dam2
100
100
23/09/2010


100m2 = . .1. . dam2
HẾT
GIỜ

23/09/2010


2 70
2
8
870m = . . . dam . . . m
2

23/09/2010


2
100
1hm = . . . . . . dam
2

HẾT
GIỜ

23/09/2010


32dam 9m = .3209
....m
2

23/09/2010

2

2


Bạn được
thưởng
thêm
125
2
2
2
4hm 125m = . . 4. . . . . hm
10 điểm nếu
10000
trả lời đúng

23/09/2010


74
2
2
2dam 74m = . . . . . dam
100
2

2

HẾT
GIỜ

23/09/2010


Một mảnh đất hình chữ nhật
Bạn được 2
có diện tích là 46 dam 27m2.
thưởng thêm
Mảnh đất
đó

diện
tích
10 điểm
nếu
2

. . . . . .trả
. mlời
. đúng
4627

23/09/2010


23
2
2
2
5
dam = . 5. dam .23
..m
100
HẾT
GIỜ

23/09/2010


--Về
Về nhà
nhà hoàn
hoàn thiện
thiện nốt
nốt những
những
phần
phần chưa
chưa xong.
xong.
-- Chuẩn
Chuẩn bị
bị bài:
bài: Mi-li-mét
Mi-li-mét vuông.
vuông.
Bảng
Bảngđơn
đơn vị
vị đo
đo diện
diện tích.
tích.

23/09/2010


Toán
ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG

23/09/2010


23/09/2010Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×