Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: So sánh hai số thập phân

BÀI GIẢNG TOÁN 5 CHƯƠNG 2 BÀI 1:
SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN


Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Hãy nêu các cách tạo một số thập
phân mới có giá trị bằng số thập phân ban đầu ?


- Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần
thập phân của một số thập phân thì được
một số thập phân bằng nó.
- Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận
cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ
chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân
bằng nó.


Kiểm tra bài cũ:
Câu 2: Hãy bỏ bớt các chữ số 0 ở tận cùng bên
phải phần thập phân để có các số thập phân

viết dưới dạng gọn hơn:
a/ 2,800
b/ 2,080
Đáp án:

a/ 2,800 = 2,8
b/ 2,080 = 2,08


Kiểm tra bài cũ:
Câu 3: Hãy viết thêm các chữ số 0 vào bên phải
phần thập phân của các số thập phân sau đây
để các phần thập phân của chúng đều có ba
chữ số:
a/ 5,8
b/ 35,08
Đáp án:
a/ 5,8 = 5,800
b/ 35,08 = 35,080


Ví dụ 1: So sánh 8,1 m và 7,9 m

Ta có thể viết: 8,1 m = 81 dm
7,9 m = 79 dm
So81
sỏnh
với 79
(81 dm
> 79?vì hàng chục có 8 >7)
Ta có:
dm81>dm
79 dm

Tức là: 8,1 m > 7,9 m
Vậy: 8,1 > (Phần nguyên có 8 > 7)
7,9


• Từ vớ dụ trờn, em cú nhận xột gỡ khi so sỏnh
hai số thập phõn cú phần nguyờn khỏc nhau ?


• Nhận xét: Trong

hai số thập phân
có phần nguyên khác nhau,
số thập phân nào có phần
nguyên lớn hơn thì số đó lớn
hơn.


• Hóy nờu một vài vớ dụ về so sỏnh hai số
thập phõn cú phần nguyờn khỏc nhau ?


Ví dụ 2: So sánh 35,7m và 35,698m


• Em có nhận xét gì về giá trị phần nguyên
của hai số thập phân: 35,7m và
35,698m ?


Vớ dụ 2: So sỏnh 35,7m và 35,698m
Ta thấy 35,7m và 35,698m cú phần nguyờn bằng nhau (đều
bằng 35m)

Ta so sánh các phần thập phân:

7
Phần thập phân của 35,7m là: m = 7dm = 700mm
10
698
m = 698mm
Phần thập phân của 35,698m là:
1000
MàSo
700mm
> 698mmvới( 700
sánh 700mm
698mm
> 698 vì hàng trăm có 7 > 6 )
7
698?
Nên
m >
m.
Do đú 35,7m > 35,698m
10
1000
Vậy 35,7 > 35,698


• Em có nhận xét gì về phần nguyên và hàng
• 2 số 35,7 và 35,698 có phần nguyên bằng nhau,
phần mười của 2 số 35,7 và 35,698 ?
hàng phần mười có 7 > 6.Nhận xét: Trong hai số thập phân có phần

nguyên
bằng
số thập
nào
Từ kết quả
trên,nhau,
em có thể
nêu raphân
nhận xét
gì có
? hàng
phần mười lớn hơn thì số đó lớn hơn.


Câu hỏi: Nếu cả hai số thập phân đều có phần nguyên
í dụ:phần
Hãymười
so sánh
số thập
phân
vàVhàng
bằng2nhau
em sẽ
làm sau:
thế nào để
tiếp tục so sánh hai số đó?
630,72 …
>
630,70
.
(vì phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười bằng

nhau, hàng phần trăm có 2 > 0)


Câu hỏi: Nếu cả hai số thập phân đều
có phần nguyên, hàng phần mười và
hàng phần trăm bằng nhau em sẽ làm
thế nào để tiếp tục so sánh hai số đó ?
Ví dụ: Hãy so sánh 2 số thập phân sau:

13,674

….
<

13,675

(vì phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười

bằng nhau, hàng phần trăm bằng nhau, ở
hàng phần nghìn có 4 < 5)


Nếu 2 số thập phân có phần nguyên và
phần thập phân bằng nhau thì giá trị của
Vchúng
í dụ: Hãy
sánh
2 số? thập phân sau:
nhưsothế
nào

=

26,573

….

26,573

(vì phần nguyên và phần thập phân bằng nhau)


Từ các ví dụ trên, em hãy nêu cách so sánh hai
số thập phân ?


Muốn so sánh hai số thập phân ta làm như sau:

So sánh các phần nguyên của hai số như so sánh hai số tự
nhiên. Số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn
hơn.
Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì so sánh phần
thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng
phần nghìn,…; đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có
chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng
nhau thì hai số đó bằng nhau.


Luyện tập:
Bài 1: So sánh hai số thập phân

<

a. 48,97 ……
< . 51,02

b. 96,4 ……. 96,38

c. 0,7 ……. 0,65

<


Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn
6,375

9,01

8,72

6,735

7,19


Hôm nay chúng ta học bài gì ?
- Em hãy nhắc lại cách so sánh hai số thập phân
?


Muốn so sánh hai số thập phân ta làm như sau:

So sánh các phần nguyên của hai số như so sánh hai số tự
nhiên. Số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn
hơn.
Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì so sánh phần
thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng
phần nghìn,…; đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có
chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng
nhau thì hai số đó bằng nhau.


Vận
dụng
: Bạn
cao vài
1,25m;
Vận
dụng
: EmThu
hãyHồng
nêu một
ví dụbạn
về Bảo
ứng
Trâm
caosánh
1,38m.
Hãy
viếtphân
các số
thậpcuộc
phân
để ?
dụng so
hai số
thập
trong
sống
biểu thị sự so sánh chiều cao của Thu Hồng với
chiều cao của Bảo Trâm ?
Đáp án:

1,25m < 1,38m


Kính chúc Các thầy, cô giáo
luôn mạnh khỏe,

Chúc tất cả các em học sinh lớp
5/3 luôn chăm ngoan, học giỏi !


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×