Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: So sánh hai số thập phân

BÀI GIẢNG TOÁN 5
CHƯƠNG 2
BÀI 1: SO SÁNH HAI SỐ THẬP
PHÂN


1. Bài cũ:

Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân
của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của
chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số)
a) 5,12
b) 80,1


So sánh hai số thập phân
a) Ví dụ 1: So sánh 8,1 m và 7,9 m
Ta có thể viết:
Ta có: 81dm.....79dm
>


tức là: 8,1m > 7,9m
Vậy: 8,1 .......>7,9

8,1m = ........dm
81
7,9m = ........dm
79
(81dm > 79dm vì ở hàng chục có 8 > 7)

(phần nguyên có 8 > 7)

Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập
phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.


So sánh hai số thập phân
b) Ví dụ 2: So sánh 35,7m và 35,698m
7
m = 7dm = 700mm
Phần thập phân của 35,7m là
10
698
m = 698mm
Phần thập phân của 35,698 m là
1000

Mà: 700mm
nê n

7
m
10

>

>

698mm (700 > 698 vì ở hàng trăm có 7 > 6)

698
m
1000

Do đó: 35,7 m …..
> 35,698 m
Vậy: 35,7 > 35,698 (phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 7 > 6)

* Trong hai số thập phân có phần nguyên giống
nhau, số thập phân nào có hàng phần mười lớn
hơn thì số đó lớn hơn.


So sánh hai số thập phân
So sánh 8,651 và 8,653
8,651 …
< 8,653
So sánh 12,56 và 12,56
12,56 ......
= 12,56

8,1 > 7,9
35,7 > 35,698

8,651 < 8,653
12,56 = 12,56


So sánh hai số thập phân
 Muốn so sánh hai số thập phân ta làm như sau:
- So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh
hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn
hơn thì số đó lớn hơn
- Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì so
sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười,
hàng phần trăm, hàng phần nghìn,…; đến cùng một
hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương
ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó
bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.


So sánh hai số thập phân

2. Luyện tập:

 So sánh hai số thập phân:
<

a) 48,97 và 51,02

>

b) 96,4 và 96,38

>

c) 0,7 và 0,65


So sánh hai số thập phân

 Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
6,375 ;

9,01 ;

8,72 ;

6,375 ;

7,19 ;


So sánh hai số thập phân

 Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
0,32 ;

0,197 ;

0,4 ;

0,321 ;

0,187 ;Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×