Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: So sánh hai số thập phân

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU – HÀ ĐễNG - HÀ TÂY

TOÁN - LỚP 5


Kiểm tra bài cũ:
Viết thêm các chữ số 0 vào bên
phải phần thập phân của các số thập
phân sau đây để phần thập phân của
chúng có số chữ số bằng nhau:
a/ 8,192 ;
3,170
;
73,200
b/ 36,50 ;
35,01
;
5,6 0

/
 Ví dụ 1: So sánh 8,1 và 7,9

8,1 = 8

8 >7

1

7,9 = 7

10
Nên 8

Vì vậy 8,1

1
10

>7

> 7,9

9
10
9
10


So sánh hai số thập phân

88,1 > 7,9
7

Nhận xét về phần
nguyên của 2 số này?
736
736,01 >> 735
735,89

Trong hai số thập phân có phần
sánh số
2 số
thậpphân
phânnào
có có
nguyênKhi
khácsonhau,
thập
phần nguyên
nhau,
ta so
phần nguyên
lớn hơnkhác
thì số
đó lớn
h ơn
sánh như thế nào?


So sánh hai số thập phân
Ví dụ 2: So sánh 35,698 và 35,7
35,698 = 35

35,7 = 35,700 = 35

Vì 35

698
1000

<35

Nên 35,698 < 35,7

698
1000
700
1000
700
1000


So sánh hai số thập phân

35 6
35,698
< 35
35,77
Trong hai
số
phân
có phần
Nhận
xét
phần
Sothập
sánhvề
nguyên
bằng
nhau,
số
thập
phân nào
nguyên
của
2
này?
số
hàng
phần
m
ư
ời
của
2
số
Rút ra kết luận gì?
có hàng phần mười lớn hơn thì số đó
lớn hơn.


So sánh hai số thập phân
35,698 < 35,7
Trong hai số thập phân có phần nguyên
bằng nhau, số thập phân nào có hàng phần
mười lớn hơn thì số đó lớn hơn.
0 1 > 0,011
0,1
00

630,54 > 630,50
630,54


Muốn so sánh hai số thập phân, ta có thể làm như sau:
-So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự
nhiên,số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn
hơn.
- Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì so sánh phần
thập phân,lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng
phần nghìn,…; đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào
có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng
nhau thì hai số đó bằng nhau.


Bài 1: So sánh hai số thập phân sau
48,97 và 51,02
b) 96,4 và 96,38
c) 0,7
và 0,65
a)

48,97
48
96,4
4
07
0,7

<<
>>
>>

51,02
51
96,38
3
00,65
6


Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ
bé đến lớn

66,375
3

99,01

88,72

6,735
67

77,19


Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ
lớn đến bé
0,32
0,4

0,197
0,321

0,4
0,32

0,321
0,197

0,187
0,187


So sánh hai số thập phân
Muốn so sánh hai số thập phân, ta có thể làm
như sau:

8,1 > 7,9
35,698 < 35,7

-So sánh các phần nguyên của hai số đó như so
sánh hai số tự nhiên,số thập phân nào có phần
nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì
so sánh phần thập phân,lần lượt từ hàng phần
mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,…; đến
cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ
số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số
đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.


DẶN DÒ :

 VỀ

ÔN LẠI BÀI VÀ CHUẨN BỊ BÀI
SAU


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU – HÀ ĐễNG - HÀ TÂY

TẬP THỂ LỚP 5B KÍNH CHÀO
CÁC THẦY Cễ GIÁOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×