Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: So sánh hai số thập phân

Trường tiểu học Trung Sơn 2


Toán :

Kiểm tra bài cũ:
1 . Viết số thập phân dưới dạng gọn hơn:
6,8000 = 6,8
5,0600 = 5,06
18,20 =

18,2


Kiểm tra bài cũ:
2. Viết thành số có 3 chữ số ở phần thập phân:
18,3 =

18,300

6,02 =


6,020

200,43 = 200,430

BÀI MỚI


Toán:

so sánh hai số thập phân

Ví dụ 1: So sánh 8,1m và 7,9m.
Ta có thể viết: 8,1 m = …
81 dm
7,9 m = 79
… dm
Ta có: 81dm > 79dm (81>79 vì ở hàng chục có 8 > 7)
Tức là: 8,1m > 7,9m.
Vậy:
8,1 > 7,9 (phần nguyên có 8 > 7)
Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau,
số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó
lớn hơn.


Toán :

so s¸nh hai sè thËp ph©n

Ví dụ 2 : So sánh 35,7m và 35,698m.
Ta thấy: 35,7m và 35,698m có phần nguyên bằng nhau (đều bằng
35m), ta so sánh các phần thập phân:
Phần thập phân của 35,7m là ...

7
m10

Phần thập phân của 35,698m là …
Mà: 700mm > 698mm
7
698
Nên: 10 m >
m
1000

698
m
1000

= ...7 dm

= 700
.... mm

= 698
.... mm

(700 > 698 vì ở hàng trăm có 7 > 6 )

Do đó: 35,7m >35,698m
Vậy: 35,7 > 35,698
(phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 7>6 )


Toỏn:

SO SNH HAI S THP PHN

Trong hai số thập phân có
phần nguyên bằng nhau, số
thập phân nào có hàng phần
mời lớn hơn thì số đó lớn hơn.


Toán: SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN
* So sánh 8,68 và 8,65
8,68 …> 8,65

,1 > 7,9
5,7 > 35,698

* So sánh 12,56 và 12,56
12,56 …= 12,56

* 8,68 > 8,65
*12,56 = 12,56


Toán: SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN
Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể làm như sau:
- So sánh phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự
nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó
lớn hơn.
- Nếu phần nguyên của hai số bằng nhau thì so sánh phần
thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng
phần nghìn,….;đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào
có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng
nhau thì hai số đó bằng nhau.


Toán : SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN

> 1999,7
Ví dụ: 2001,2 …
78,469 …
< 78,5
630,72 …
> 630,70

(vì 2001 > 1999)
(vì phần nguyên bằng nhau, ở
hàng phần mười
có 4<5)
(vì phần nguyên bằng nhau,
hàng phần mười bằng nhau,
ở hàng phần trăm có 2 > 0)


Toán:

SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN

Luyện tập
Bài 1: So sánh hai số thập phân:

a. 48,97 …
< 51,02
b. 96,4

> 96,38


c. 0,7


> 0,65


Toán:

SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN

Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.
6,375; 9,01; 8,72; 6,735; 7,19

Đáp án:

ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ
®Õn lín.
6,375 ; 6,735 ; 7,19 ; 8,72; 9,01 .
Bài 3: Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.
0,32; 0,197; 0,4; 0,321; 0,187.

Đáp án:
0,4 ; 0,321 ;
0,187 .

0,32 ;

0,197 ;


Toán:

Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2012
SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN

Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể làm như sau:
- So sánh phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số
tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số
đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên của hai số bằng nhau thì so sánh phần
thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm,
hàng phần nghìn,….;đến cùng một hàng nào đó, số thập
phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó
lớn hơn.
- Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng
nhau thì hai số đó bằng nhau.Câu hỏi

HẾT
ĐÁPĐẦU
GIỜ
ÁN
BẮT

Bài 1: So sánh hai số thập phân: 4,785….4,875
A, 4,785 > 4,875
B, 4,785 < 4,875
C, 4,785 = 4,875

10
3261054987


Câu hỏi

Số nào bé nhất trong các số sau:
86,770 ;
86,707 ;
A, 86,770
B, 87,67
C, 86,707
D, 86,77

10
3261054987

ĐÁPĐẦU
ÁN
HẾT
GIỜ
BẮT

87,67

;

86,77


Câu hỏi

HẾT
ĐÁPĐẦU
GIỜ
ÁN
BẮT

13
10
15
12
11
20
16
17
18
19
14
2059876134

Tìm hai số thập phân bằng nhau trong các số
sau:
9,725 ; 7,925 ; 9,752 ; 7,9250

Đáp án: 7,925 = 7,9250


Câu hỏi

HẾT
ĐÁPĐẦU
GIỜ
ÁN
BẮT

Viết chữ số thích hợp vào chổ chấm:

2,5….7
Đáp án: 0

<

2,517

13
10
15
12
11
20
16
17
18
19
14
2059876134


Toán: SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN
* Ví dụ 1: So sánh 8,1m và 7,9m.
8,1 > 7,9 (Vỡ phõn nguyờn 8 >7)
* Vớ dụ 2:So sỏnh 35,7m và 35,698m
35,7m > 35,698m(vỡ phần nguyờn bằng
nhau hàng phần mười cú 7>6)

tương ứng lớn hơn thì số đó lớn
hơn.
- Nếu phần nguyên và phần thập
phân của hai số đó bằng nhau thì
hai số đó bằng nhau.

*Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể
làm như sau :

* Luyện tập:

- So sánh các phần nguyên của hai số đó
như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân
nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn
hơn.

a. 48,97 < 51,02

- Nếu phần nguyên của hai số đó bằng
nhau thì so sánh phần thập phân, lần lượt
từ hàng phần mười, hàng phần trăm,
hàng phần nghìn...đến cùng một hàng nào
đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng

Bài 2:Viết các số sau theo
thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 1: So sánh hai số thập phân

b. 96,4 >96,38
c. 0,7 > 0,65

6,375; 6,735; 7,19; 8,72; 9,01


Trường tiểu học Trung Sơn 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×