Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

TRƯỜNG
TRƯỜNGTIỂU
TIỂUHỌC
HỌCTRẦN
TRẦNVĂN
VĂNƠN
ƠN

HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN.
ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN


Toán

Kiểm tra bài cũ :
Đọc các số thập phân, nêu phần nguyên và
phần thập phân của mỗi số sau:
;

Phần nguyên Phần thập phân


375 , 406

{
{

{
{

3,6

Phần nguyên Phần thập phân


Toán
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN .

375,406
375,,406
4 06

a)

Phần nguyên
Sè thËp
ph©n
Hµng

.

Phần thập phân

Trăm

Chục Đơn vị

Phần
mười

Phần
trăm

Phần
nghìn


Số
thập
phân
Hàn .. Ngh
g
. ×n

3
Tr¨
m

7

5

Chô
c

§¬n


,

4

0

6

, Phần Phần Phần Phần ..
mười trăm nghìn chục .
nghìn


Toán
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN .

375,406

Phần nguyên
Số thập
phân

3

Hàng

Trăm

7

Phần thập phân
5

Chục Đơn vị

,

4
Phần
mười

0
Phần
trăm

6
Phần
nghìn

Quan hệ
Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của
giữa các
đơn vị của hàng thấp hơn liền sau.
hai hàng
Mỗi đơn vị của một hàng bằng (hay0,1)
liền nhau đơn vị của hàng cao hơn liền trước.


Toán

HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN .
a) Số thập phân
3
7
5
,
4
0
6

Hàng
Quan hệ
giữa các
đơn vị của
hai hàng
liền nhau

Tr¨m

Chô
c

§¬n


PhÇn PhÇn PhÇn
mêi tr¨m ngh
×n
Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị
của hàng thấp hơn liền sau.

Mỗi đơn vị của một hàng bằng
vị của hàng cao hơn liền trước.
b/ Trong số thập phân 375,406:

(hay0,1) đơn

3 trăm, 7 chục, 5 đơn vị.
- Phần nguyên gồm có:
- Phần thập phân gồm có: 4 phần mười, 0 phần trăm, 6 phần nghìn.
Số thập phân 375,406 đọc là : ba trăm bảy mươi lăm phẩy bốn trăm linh sáu.
c/ Trong số thập phân 0,1985:
- Phần nguyên gồm có:
0 đơn vị.
- Phần thập phân gồm có: 1phần mười,9phần trăm,8phần nghìn,5phần chục nghìn
Số thập phân 0,1985l đọc là: không phẩy một nghìn chín trăm tám mươi lăm.


Toán

HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN .

Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp:
trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân.
Muốn viết một số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp:
Trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần thập phân.
Bài 1: Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập

phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng.
a) 2,35;
3

b) 3301,80

c) 1942,54

d) 0,032
3


Toán
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN .

Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp:
trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân.
Muốn viết một số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp:
Trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần thập phân.
Bài 2: :Viết số thập phân
a/ Năm đơn vị ,chín phần mười: 5,9
b/ Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười,tám phần trăm(tức là
hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm):
24,18


Toán
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN .

Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp:
trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân.
Muốn viết một số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp:
Trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần thập phân.
Bài 3: Viết các số thập phân sau thành hỗn số có chứa phân số
thập phân (theo mẫu):

6,33


Toán
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN .

Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp:
trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân.
Muốn viết một số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp:
Trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần thập phân.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×