Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Cộng hai số thập phân

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ
THĂM LỚP DỰ GIỜ

TOÁN LỚP 5
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN


BÀI : CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN


*******TOÁN******

KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 1. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé :
0,49
; ; 7,295
; ; 28,48
0,6
28,48
7,295

0,6 ; ; 0,49
BÀI 2:Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
4,85
0,72
2
a)4m 85 cm=………m
b)72ha =……….km


*******TOÁN******
Cộng hai số thập phân
Ví dụ1:

Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng
BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?
CA

B

1,84m

5m
4
,
2

1,84 + 2,45 = ?(m)
184cm
2,45m = 245cm

Ta có: 1,84m =

Vậy 1,84 + 2,45 = 4,29(m)

184
+
245
4 2 9 (cm)
429cm = 4,29m


*******TOÁN******
Cộng hai số thập phân
Ví dụ1:

Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng
BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?
C

1,84 +2,45
2,45 = ?(m)
1,84


Thông thường
ta đặt tính như sau:
B
A
Ta có: 1,84m
m
,45
2
-Thực hiện phép cộng như cộng
1,84m
các
số tự nhiên.

= 184 cm +184
+ = 245 cm 245
2,45m

Nhận xét về sự
4 2 9 (cm)
Vậy
1,84
+
2,45
=
4,29(m)
-Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với
giống
khác
4 ,29 (m) 429cm = 4,29m
các dấu phẩyvà
của các
số hạng.
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
nhau của hai
-Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.
phép
cộng?
Cách
đặtphẩy
tính
nhau,
giống
nhau,
chỉ khác ở chỗ
-Viết dấu
ởgiống
tổng thẳng
cộtcộng
với các
dấu phẩy
của
các
số hạng.
có dấu
phẩy

ở số hạng và tổng.


*******TOÁN******
Cộng hai số thập phân
Ví dụ2:

15,9 + 8,75 =?

Muốn cộng hai số thập phân ta
Muốn
làm như
sau: cộng hai

số
thập
phân
ta
-Viết số hạng này dưới số hạng
làmcác
như
kia sao cho
chữthế
số ở cùng
một hàng đặtnào?
thẳng cột với nhau.
-Cộng như cộng các số tự nhiên.
-Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột
với các dấu phẩy của các số

+

15,9
8,75
24,65


*******TOÁN******
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN


*******TOÁN******
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
Bài 1: Tính
5 8, 2
+

1 9, 3 6
+

2 4, 3

4, 0 8

8 2, 5

2 3,4 4


*******TOÁN******
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
Bài 2 :Đặt tính rồi tính
a) 7, 8 + 9, 6

b)3 4, 8 2 + 9,7 5
Giải

7, 8
+

3 4, 8 2
+

9, 6

9, 7 5

1 7, 4

4 4, 5 7


*******TOÁN******
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
Bài 3 : Nam cân nặng 32,6 kg .Tiến cân nặng hơn
Nam 4, 8 kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu kg.
Bài giải

Tóm tắt
Nam

32,6 kg
4,8 kg

Tiến
?


*******TOÁN******
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
Giải
Số kg Tiến cân nặng là :
3 2,6 +4, 8 = 3 7,4 (kg)
Đáp số :3 7, 4 kgChọn câu trả lời đúng và điền chữ Đ ,S
Chữ Đ : đúng
Chữ S : sai

7, 8

7 5, 8

3 4, 8 2

+

+

+
9, 6

1 7, 4

2 4 9, 1 9

9, 7 5

Đ

4 3, 5 7

3 2 4, 9 9

S

Đ


•*phần thưởng dành cho các bạn

10


TIẾT HỌC KẾT THÚC
CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ
ĐÃ VỀ DỰTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×