Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Cộng hai số thập phân


TOÁN
? Kiểm tra bài cũ

1.Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 3km 245m = 3,245
…. km

b) 75 kg

…. km
= 0,307

72ha

307m

= 0,075
…. tấn

… km2

= 0,72


TOÁN
Cộng hai số thập phân
Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn
thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép cộng :

A 1,84 m
B

1,84 + 2,45 = ? (m)
Ta có :

1,84 m = 184 cm
2,45 m = 245 cm

m
5
2,4

184
+ 245

429(cm)
429 cm = 4,29 m
Vậy: 1,84 + 2,45 = 4,29 ( m )

C


TOÁN
Cộng hai số thập phân
Ví dụ 1:

1,84 + 2,45 = ? (m)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
+

1,84
2,45
4, 2 9 (m)

*Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các
chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
*Thực hiện phép cộng như cộng các số tự
nhiên.
*Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu
phẩycủa các số hạng.

4


TOÁN
Cộng hai số thập phân
Ví dụ 1: 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)
Em hãy cho biết điểm giống và khác nhau giữa
2 phép tính sau :

+

184
245
429

+

1,84
2,45
4,29

* Giống nhau về cách đặt tính và cách thực hiện phép tính.
* Khác nhau ở chỗ phép tính cộng hai số tự nhiên không có dấu
phẩy , còn phép cộng hai số thập phân thì có dấu phẩy.


TOÁN
Cộng hai số thập phân
Ví dụ 1: + 1,84
2,45

4, 2 9(m)

Ví dụ 2:

15,9 + 8,75 = ? (m)

Ta đặt tính rồi làm như sau:
15,9 *Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ
+
8,75 số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
2 4,6 5 *Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.
*Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu
phẩycủa các số hạng.


TOÁN
Cộng hai số thập phân
Muốn
hai nào
số thập
phân
làmmuốn
như sau:
Qua
2 vícộng
dụ , em
có thể
chotabiết
cộng hai số thập phân ta
làm như thế nào?
-Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho
các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với
nhau.
-Cộng như cộng các số tự nhiên.
-Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu
phẩy của các số hạng.


TOÁN
Cộng hai số thập phân

*Luyện tập
Bài 1: Tính

a) 58,2
+
24,3
82,5

b) 19,36
+
4,08
23,44

Bài 2: Đặt tính rồi tính
a. 7,8 + 9,6
b. 34,82 + 9,75

+ 7,8
9,6
17, 4

34,82
+
9,75
44,57


TOÁN
Cộng hai số thập phân
Bài 3 : Nam cân nặng 32,6 kg . Tiến cân nặng hơn Nam 4,8 kg.
Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Tóm tắt
Nam
Tiến

32,6
4,8kg

kg
? kg

Bài giải
Tiến cân nặng số ki-lô -gam là:
32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)
§¸p sè : 37,4
kg


Trò
Trò chơi
chơi

15,10

+ 1,9

CỬA
CỬASỐ
SỐ11

CỬA
CỬASỐ
SỐ33

+ 0,11

+ 1,8

Ô
ÔCỬA
CỬA

BÍMẬT
MẬT

+ 1,2

CỬA
CỬASỐ
SỐ22

03
06
05
07
04
01
10
08
13
39
37
32
21
18
14
15
12
44
24
25
22
36
33
31
16
53
51
41
35
26
19
17
57
55
52
40
27
28
29
20
43
38
34
30
54
47
42
11
60
56
46
58
59
49
50
45
09
23
48

HẾT GIỜ


Trò
Trò chơi
chơi
CỬA SỐ 1

15,10

+ 1,9

CỬA SỐ 3

18,31
18,31

17
17

+ 1,8

20,11
20,11
Ô CỬA BÍ MẬT

+ 0,11

+ 1,2

17,11
17,11
CỬA SỐ 2


TOÁN
Cộng hai số thập phân
Muốn cộng hai số thập phân
ta làm như thế nào?

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
-Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một
hàng đặt thẳng cột với nhau.
-Cộng như cộng các số tự nhiên.
-Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×