Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Cộng hai số thập phân

BÀI 48
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

1


Toán

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a.2,54m = ……cm

c. 6m25dm2 = …….m2

b.3,4kg = .......... g

d. 400kg = ....... tấn


Toán
1.Ví dụ 1:Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và
đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu

mét ?
?m
Ta phải thực hiện phép cộng:
.
1,84 + 2,45 = ? (m)
C
,45m
2
Ta có: 1,84m = 184 cm?
. 1,84m .
cm
+184
245
A
2,45m = 245 cm?
cm
B
42 9 (cm)
429(cm)= 4,29m
Vậy :1,84 + 2,45 = …..
4,29(m)
(m)
- Ta đặt tính rồi thực hiện phép cộng như
1,84
184
+
+
cộng các số tự nhiên.
2,45
245
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu
4,2 9
429
phẩy của các số hạng.


Toán
1.Ví dụ 1:

Ta phải thực hiện phép cộng:
.
1,84m
m
1,84 + 2,45 = ? (m)
5
C
4
,
2
Ta có: 1,84m = 184 cm
184
1,84
.
.
+
+
2,45m = 245 cm
245
2,45
A
B
Vậy :1,84 + 2,45 = 4,29(m) 429(cm) 4,29(m)
2.Ví dụ 2:

15,9 + 8,75 = ?

0
+15,9
8,75
24,65
Quy tắc: Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
-Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở
cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.


Toán
3.Thực hành:
Bài 1.Tính:

a) +58,2
24,3
82,5

b) 19,36
+
4,08
23,44

c)

75,8
+
249,19
324,99

d) + 0,995
0,868
1,863

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a)7,8 + 9,6
7,8
+
9,6
17,4

b) 34,82 + 9,75
34,82
+
9,75
44,57

c) 57,648 +35,37
57,648
+
35,37
93,018


Toán
Bài 3. Nam cân nặng 32,6kg. Tiến cân nặng hơn Nam
4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
32,6kg

Tóm tắt

Nam

4,8kg

Tiến
?kg

Bài giải:
Tiến cân nặng là :
32,6 + 4,8 = 37,4 ( kg )
Đáp số : 37,4 kg


Toán

Quy tắc: Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng
một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×