Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Cộng hai số thập phân

BÀI
BÀI GIẢNG
GIẢNG ĐIỆN
ĐIỆN TỬ
TỬ

Cộng hai số thập phân


Cộng hai số thập phân
a. Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có
đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn thẳng
BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó
dài bao nhiêu mét?

C

A
1,84 m

B


m
2,45

1,84 + 2,45 = ? (m)
1,84 m = 184 cm
+

2,45 m = 245 cm
184

Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với dấu phẩy
của các số hạng.

b. Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ?
15,9
+
8,75
Ghi nhớ:

+

1,84
2,45

245 (cm)
Mà: 429 cm = 4,29 m
Vậy: 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
-Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các
chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
-Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy
của các số hạng.


Ví dụ 1: 1,84 + 2,45 = ?
1,84
+
2,45

Cộng hai số thập phân

Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ?
15,9
+
8,75
Ghi nhớ:
Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
-Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các
chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên .
-Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các
dấu phẩy của các số hạng.

Thực hành:
Bài 1: Tính:
a

58,2
24,3

b

19,36
4,08


Ví dụ 1: 1,84 + 2,45 = ?
1,84
+
2,45

Cộng hai số thập phân

Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ?
15,9
+
8,75
Ghi nhớ:
Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
-Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các
chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên .
-Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các
dấu phẩy của các số hạng.

Thực hành:
Bài 1: Tính:
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
a. 7,8 + 9,6 ; b. 34,82 + 9,75
b
a
34,82
7,8
9,75
9,6


Ví dụ 1: 1,84 + 2,45 = ?
1,84
+
2,45

Cộng hai số thập phân

Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ?
15,9
+
8,75
Ghi nhớ:
Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
-Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các
chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên .
-Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các
dấu phẩy của các số hạng.

Thực hành:
Bài 1: Tính:
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
Bài 3: Nam cân nặng 32,6 kg, Tiến
cân nặng hơn Nam 4,8 kg. Hỏi Tiến
cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Tóm tắt:
Nam: 32,6 kg
Tiến: Hơn Nam 4,8 kg
Tiến: ? kg
Bài giải:
Tiến cân nặng:
32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)
Đáp số: 37,4 kg


Cộng hai số thập phân

Trò
Trò Chơi:
Chơi: Tìm
Tìm nhanh
nhanh
Tính: 1,35 + 20,4 = ?
Hãy chọn kết quả đúng !

10
2198765430


Cộng hai số thập phân

Trò
Trò Chơi:
Chơi: Tìm
Tìm nhanh
nhanh
Tính: 15,7 + 48,26 = ?
Hãy chọn kết quả đúng !

10
2198765430


Cộng hai số thập phân

Trò
Trò Chơi:
Chơi: Tìm
Tìm nhanh
nhanh
Tính: 0,27 + 19,6 = ?
Hãy chọn kết quả đúng !

10
2198765430


Cộng hai số thập phân

Dặn dò
Xem lại bài, học quy tắc cộng hai số thập phân.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×