Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
BÀI: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN


h lớ
n

đ
Ổn

p


1


Thứ

ngày tháng

năm 2014


Toán:

KIỂM TRA BÀI CŨ


Thứ

ngày tháng

năm 2014

Toán:

 Tính :
a) 15,32 + 41,69 + 8,44 =

65,45

b) 27,05 + 9,38 + 11,23 =

47,66

Muốn cộng hai số thập phân
ta làm thế nào?


Thứ

ngày tháng

năm 2014

Toán:

BÀI MỚI

TRỪ HAI SỐ
THẬP PHÂN


Toán
Trừ hai số thập phân

a)Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài
bao nhiêu mét ?

DẠY BÀI MỚ I
?

1,84m
A

B
4,29m

C

4,29 - 1,84 = ?(m)


Toán
Trừ hai số thập phân

_ 429

4,29 - 1,84 = ?
Ta có: 4,29m =

cm

184

429
……

2 4 5 (cm)
1,84m =

cm
184
……

245 cm= 2,45 (m)

Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)
Ñặt tính rồi tính:
_

4,29
1,84
2, 45

•Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.
• Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy
của số bị trừ và số trừ.


Toán
Trừ hai số thập phân

b) Ví dụ 2:

45,8 - 19,26 = ?

 Hãy so sánh số các chữ số ở phần thập phân của số bị trừ và số trừ ?
Số bị trừ có số chữ số ở phần thập phân ít hơn số trừ.

 Làm thế nào để có các chữ số ở phần thập phân của số bị trừ bằng số trừ mà không làm
thayđổi

hai số đó?

Ta viết thêm một số 0 vào bên phải phần
thập phân của số bị trừ.


Toán
Trừ hai số thập phân

b) Ví dụ 2:

45,8 - 19,26 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:
_

45,8 0
19,26
2 6, 5 4
Vậy : 45,8 – 19,26 = 26,54

• Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
• Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy
của số bị trừ và số trừ.


Toán
Trừ hai số thập phân

GHI NHỚ

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số
ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

-Trừ như trừ các số tự nhiên.

-Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy
của số bị trừ và số trừ.


Toán
Trừ hai số thập phân

ChúNếu
ý: số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở
phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0
vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.


Toán
Trừ hai số thập phân

LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH


Toán
Trừ hai số thập phân

1

a)

Tính :
68,4

25,7
4 2, 7

b)


46,8
9,34
37,46

0

c)


50,81 0
19,256
31,554


Toán
Trừ hai số thập phân

2

Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 – 30,4 ;b) 5,12 – 0,68 ;
72,1
30,4
41,7c) 69 – 7,85 .

5,12
0,68
4,4469 , 00
7,85
61,15


Toán
Trừ hai số thập phân

3

Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra
10,5 kg đường, sau đó lại lấy ra 8 kg đường nữa. Hỏi trong
thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?


Toán
Trừ hai số thập phân

3

Bài giải
Số ki-lô-gam đường còn lại sau khi lấy ra 10,5 kg là :
28,75 – 10,5 = 18,25 (kg)
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
18,25 – 8

= 10,25 (kg)

Đáp số :10,25kg


Toán
Trừ hai số thập phân

Cách khác:
Bài giải
Số ki-lô-gam đường lấy ra tất cả là :
10,5 + 8

= 18,5 (kg)

Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
Đáp số: 10,25kg


Toán
Trừ hai số thập phân

CỦNG CỐ KIẾN THỨC


Toán
Trừ hai số thập phân

TRÒ CHƠI : AI NHANH,AI ĐÚNG ?

Đ
S
Đ

27,6 – 16,5 = 11,1

1

– 0,6 = 0,6

80 – 62,5 = 17,5


Toán
Trừ hai số thập phân

NHẬNXÉT,
XÉT,DẶN
DẶNDÒ

NHẬN


GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×