Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân


Toán:

Bài 1: Tính:
a) 15,32 + 41,69 + 8,44

b) 27,05 + 9,38 + 11,23


Toán:
Trừ hai số thập phân
a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29 m, trong đó đoạn
thẳng AB dài 1,84 m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu
mét ?
- Bài toán cho gì?
- Bài toán yêu cầu gì?
- Muốn biết đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ta làm thế nào?
Ta phải thực hiện phép trừ:

4,29 – 1,84 = ? (m)Toán:
Trừ hai số thập phân
a) Ví dụ 1: 4,29 – 1,84 = ? ( m)
Ta có: 4,29 m
1,84 m

= 429 cm
= 184 cm

- 429
184
2 4 5 ( cm )
245 cm = 2,45 m

Vậy : 4,29 – 1,84 = 2,45 ( m )
Thông thường ta làm như sau:
* Đặt tính sao cho hai dấu phẩy thẳng cột, các
4,29
chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
1,84
2 , 4 5 (m)
* Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu
phẩy của số bị trừ và số trừ


Toán:
Trừ hai số thập phân
a) Ví dụ 1:
4, 2 9
1, 8 4
2, 4 5
b) Ví dụ 2:

-

4 5, 8 0
1 9, 2 6
2 6,54

Ghi nhớ :
Muốn trừ một số thập phân cho một số
thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các
chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột
với nhau.
45,8 –- 19,26
=?
Trừ như trừ số tự nhiên.
- Viết
dấu phẩy
ở hiệu
thẳng
với các
* Coi 45,8
là 45,80
rồi trừ
như trừ
số tựcột
nhiên.
dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy
của số bị trừ và số trừ


Toán:
Trừ hai số thập phân

BẢNG CON

Bài 1 : Tính :
a) 6 8 , 4
25,7
4 2 ,7

b) 4 6 , 8 0
9,34
3 7 ,4 6


Toán:
Trừ hai số thập phân

Phiếu
Phiếubài
bàitập
tập

Bài 2 : Đặt tính rồi tính:

a) 7 2 , 1 – 3 0 , 4
72,1
30,4
41,7

b)

5 ,1 2 – 0 , 6 8
5,12
0,68
4,44


Toán:
Trừ hai số thập phân

Làm
vở

Bài 3: Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó
Tóm tắt ra 10,5 kg đường, sau đó lại lấy ra 8 kg đường nữa. Hỏi

: trong
28,75 kg
thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
Lấy ra : 10,5 kg và 8 kg
Còn : … kg ?
Bàicho
giải gì?
- Bài toán

Cách 1:
- Bài toán
cầu
Số kg đường
ngườiyêu
ta đã
lấy gì?
ra là:
10,5 + 8 = 18,5 ( kg )
Số kg đường còn lại trong thùng là:
28,75 – 18,5 = 10,25 ( kg )
Đáp số : 10,25 kg đường.

Bài giải

Cách 2 :
Số kg đường trong thùng còn lại
sau khi lấy ra 10,5 kg là:
28,75 – 10,5 = 18,25 ( kg )
Số kg đường còn lại trong thùng là :
18,25 – 8 = 10,25 ( kg )
Đáp số : 10,25 kg đường.


Toán:
Trừ hai số thập phân

a) Ví dụ 1:
4, 2 9
1, 8 4
2, 4 5
b) Ví dụ 2:
4 5, 8 0
1 9, 2 6
2 6, 5 4

Ghi nhớ :
Muốn trừ một số thập phân cho
một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho
các chữ số ở cùng một hàng đặt
thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột
với các dấu phẩy của số bị trừ và
số trừ.


Toán:
Trừ hai số thập phân
Củng cố:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Đúng chọn Đ, sai chọn S với các phép trừ sau:

a) 32,8
8,9
2 3,9
Đ

b) 52,5
1,34
3,9 1

c) 45,8
96
3 6 ,2

S

S

01
02
03
04
05

HẾT GIỜ

d)

87
21,8
65,2
Đ


Toán:
Trừ hai số thập phân
Dặn dò:
- Về nhà học bài.
- Xem trước bài: Luyện tập/trang 54
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×