Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ


Lựa chọn kết quả đúng cho các câu hỏi sau đây


1/ Tính
23,75 + 8,42 + 19,83 = 52,00

Đúng.


2 / Điền dấu < > = vào chỗ chấm :
14,7 + 5,6 ……………… 9,8 + 9,75

Sai


3/ Tính bằng cách thuận tiện nhất
( 2,96 +3,04 )+ 4,58 = 10,58


Đúng.


NHẬN XÉT BÀI CŨ


Toán:

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Ví dụ 1 : Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó
đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao
nhiêu mét ?

?
A

1,84m
B

4,29m

C

4,29 - 1,84 = ?(m)


4,29 - 1,84 = ?(m)
Ta có: 4,29m = …………
429 cm
1,84m = ………..
184 cm
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)

_

429
184

2 4 5 (cm)
245 cm= ……
2,45 m

Ñặt tính rồi tính ( như phép cộng 2 số thập phân):
_

4,29
1,84
2,45 (m)


4
,
2
9
1,84
2,45

Muốn trừ hai số thập phân
ta làm như sau:
-Viết số trừ dưới số trừ sao
cho các chữ số ở cùng một
hàng đặt thẳng cột với nhau.
-Trừ như trừ số tự nhiên.
-Viết Dấu phẩy ở hiệu thẳng
cột với các dấu phẩy của số
bị trừ và số trừ


Ví dụ 2:
45,8 – 19,26 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
45,8 0
- 19,26
26,54


Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm
như sau:
-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một
hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số
bị trừ và số trừ.
Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn
số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết
thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập
phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.


Bài tập
1
Tính:

a)

-

68,4
25,7
42,7

b)

46,8
- 9,34
37,46

c)

-

50,81
19,256
31,554


2

Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 – 30,4
72,1
30,4
41,7

b) 5,12 – 0,68
5,12
0,68
4,44

c) 69 – 7,85
69
,00
7,85
6 1 ,15


3

Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta
lấy từ thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại
lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn
bao nhiêu ki-lô-gam đường ?


AI NHANH, AI ĐÚNG ?

34,9 – 23,79
a

b

34,9
23,79
11,29

34,9
- 23,79
11,11

c

3 4,9
- 23,7 9
20,7 0


Toán:

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta
làm như sau:
-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số
ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu
phẩy của số bị trừ và số trừ.
Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít
hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể
viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần
thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.


Kính chào Quý Thầy Cô
cùng các em học sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×