Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

TRƯỜNG TIỂU HỌC A ĐÀO HỮU CẢNH

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 5C.
MÔN TOÁN

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN


1

2

3


1. Muốn cộng hai số thập phân ta
là như thế nào ?
1. Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau :
* Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho
các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

*Cộng như cộng các số tự nhiên.
* Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu
phẩy của các số hạng.


2. Phép cộng số thập phân có những
tính chất nào ?

2. Phép cộng số thập phân
có tính chất Giao hoán và
Tính kết hợp.


3. Tính nhẩm : 10 + 2,47 =
và nêu cách tính.
3./ 10 + 2,47 = 12,47 ; lấy Số tự
nhiên cộng với phần nguyên giữ
nguyên phần thập phân.


Môn Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
a/ Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29 m,
trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84 m. Hỏi đoạn
thẳng BC dài bao nhiêu mét ?
4,29 – 1,84 = ? (m)

B

4,29m = 429cm
1,84m = 184cm

m

A

?

4m
8
,
1

4,29m

C

429
184
245 (cm )
245cm = 2,45m

Vậy : 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)


Môn Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

* Thực hiện phép trừ như trừ
4,29
các số tự nhiên.
1,84
2,45 (m) * Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng
cột với các dấu phẩy của số bị
trừ và số trừ.


Môn Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Ví dụ 2:

45,80
19,26
26,54

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta
làm như sau :
* Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở
cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
* Trừ như trừ các số tự nhiên.
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu
phẩy của số bị trừ và số trừ.


Môn Toán
S/54

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Bài 1/54 : Tính

a/

68,4
25,7
42,7

b/

46,80
9,34
37,46

c/

50,810
19,256
31,554


Môn Toán
S/54

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Bài 2/54 : Đặt tính rồi tính
a/ 72,1 – 30,4 = 41,7

72,1
30,4
41,7

b/ 5,12 – 0,68 = 4,44

c/ 69 – 7,85 = 61,15

5,12
0,68
4,44

69,00
7,85
61,15


Môn Toán
S/54

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Bài 3/54 : Giải toán (Nhóm 4-5 phút)

Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ
thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường
nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu kí-lô-gam đường ?


Môn Toán
S/54

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Bài 3/54 : Giải toán (Nhóm 4-5 phút)


Môn Toán
S/54

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Bài 3/54 : Giải toán (Nhóm 4-5 phút)

Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ
thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường
nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu kí-lô-gam đường ?
Giải
Số đường còn lại trong thùng sau khi lấy lần thứ nhất là :
28,75 – 10,5 = 18,25 (kg)
Số đường còn lại trong thùng sau khi lấy lần thứ hai là :
18,25 – 8 = 10,25 (kg)
Đáp số : 10,25 kg


Môn Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Bài 3/54 : Giải toán (Nhóm 4-5 phút)
Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ
thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường
nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu kí-lô-gam đường ?

Cách 2

Giải
Số đường cả hai lần lấy ra là :
10,5 + 8 = 18,5 (kg)
Số đường còn lại trong thùng là :
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
Đáp số : 10,25 kg


Môn Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Muốn trừ hai số thập phân
ta làm như thế nào ?


TRƯỜNG TIỂU HỌC A ĐÀO HỮU CẢNH

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
NHIỀU SỨC KHỎE.
CẢM ƠN CÁC EM HỌC SINH

GV : NGUYỄN THANH PHONGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×