Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHÚ

GIANG THÀNH


Toán

Đặt tính rồi tính:

15,32

15,32 + 41,69 + 8,44
+

41,69
8,44
65,45


Đúng điền


Đ- Sai điền S
4 = 4,0

10 + 1,2 = 11,2
10 + 1,2 = 12
4,0 – 3,0 = 1,0

Đ
Đ
S
Đ

vào ô trống:


Toán :

Trừ hai số thập phân

a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29 m, trong
đó đoạn thẳng AB dài 1,84 m. Hỏi đoạn thẳng
BC dài bao nhiêu mét ?

.

4,29 m

.
A

.

1,84m B

C

?m


Toán

Trừ hai số thập phân
a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29 m, trong
đó đoạn thẳng AB dài 1,84 m. Hỏi đoạn thẳng
BC dài bao nhiêu mét ?
Ta phải thực hiện phép trừ: 4,29 – 1,84 = ? (m)
Ta có: 4,29m = 429cm
1,84m = 184cm

429
184
2 4 5 (cm)
245cm = 2,45m

Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)


Toán

Trừ hai số thập phân
1.Ví dụ 1:
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
* Thực hiện như trừ các số tự nhiên
4,29
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các
1,84
dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
,
2 4 5 (m)
45,8 – 19,26 = ?
2.Ví dụ 2:
4 5, 8 0
19, 26
2 , 54
6

* Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số
tự nhiên
* Viết

dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các
dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.


• Muốn trừ một số thập
phân cho một số thập
phân ta làm như thế nào?


Toán

Trừ hai số thập phân
Ghi nhớ : Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta
làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng
đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ
và số trừ.
Chú ý : Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số


chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một
số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị
trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.


Toán

Trừ hai số thập phân
Ghi nhớ : Muốn trừ một số thập phân cho một số thập
phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng
một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của
số bị trừ và số trừ.

Bài 1 : Tính :
a) 6 8, 4

2 5, 7
4 2, 7

b) 4 6, 8 0

9, 3 4
3 7, 4 6

c) 5 0, 8 1 0
1 9, 2 5 6
3 1, 5 5 4


Toán

Trừ hai số thập phân
Ghi nhớ : Muốn trừ một số thập phân cho một số thập
phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng
một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của
số bị trừ và số trừ.

Bài 2 : Đặt tính rồi tính:
a) 72,1 – 30,4
7 2, 1
3 0, 4
4 1, 7

b) 5,12 – 0,68
5, 1 2
0, 6 8
4, 4 4

c) 69 – 7,85
69,00
7, 8 5
6 1, 1 5


Bài 3. Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra
10,5 kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn
bao nhiêu ki lô gam đường ?
10,5kg

?kg

8kg

Tóm tắt
28,75 kg

Bài giải:
Số ki-lô-gam đường còn lại
sau khi lấy lần thứ nhất là :
28,75 – 10,5 = 18,25 ( Kg )
Số ki-lô-gam đường còn lại
trong thùng là :
18,25 – 8 = 10,25 (kg)
Đáp số : 10,25 kg

Bài giải:
Số ki-lô-gam đường lấy
ra tất cả là:
10,5 + 8 = 18,5 ( Kg )
Số ki-lô-gam đường còn lại
trong thùng là :
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
Đáp số : 10,25 kg


Toán

Trừ hai số thập phân
Ghi nhớ :
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm
như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng
một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của
số bị trừ và số trừ.


Đúng ghi Đ, sai ghi S
80 - 62,5 = 17,5

Đ

27,6
- 16,5
1,1 1

S

55,2
4,1 8
1,4 4

S

2,5 - 2,46 = 0,04

Đ


Củng cố :
+ Muốn trừ một số thập cho một số thập phân ta
làm như thế nào ?
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số
ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau .
- Trừ như các số tự nhiên .
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy
của số bị trừ và sô số trừ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×