Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân


Đóng ®iÒn
trèng:

Đ - Sai ®iÒn S

4 = 4,0 = 4,00
4 = 40 = 400
1,2 + 2,1 = 3,3

vµo «

Đ 4–3=1
Đ
S 4,0 – 3,0 = 1,0 Đ
Đ 10 + 1,2 = 12 S


1.Ví dụ 1:

.

A

.

4,29 m

1,84m

.

B

Ta cú:

C
?m

Ta phải thực hiện phộp trừ:
4,29 – 1,84 = ? (m)

4,29m = 429cm
1,84m = 184 cm
429
184
245(cm)

- 4,29
1,84
2,45(m)
Vậy : 4,29 – 1,84 = 2,45(m)


2.Ví dụ 2:

45,8 – 19,26 = ?
45,8 0
19,26
26,54

- Muốn trừ hai số thập phân ta làm như thế nào?
* Quy tắc: Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt
thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và
số trừ.


3. Luyện tập
Bài 1.Tính:

a)

-

68,4
25,7

b) 46,8
9,34

42,7

37,46


3. Luyện tập
Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a)72,1 – 30,4
-

72,1
30,4
41,7

b) 5,12 – 0,68
-

5,12
0,68
4,44


10,5kg

Bài 3.

Tóm tắt

8kg

?kg

28,75 kg

Bài giải:
Số ki-lô-gam đường còn lại
sau khi lấy lần thứ nhất là :
28,75 – 10,5 = 18,25 ( Kg )
Số ki-lô-gam đường còn lại
trong thùng là :
18,25 – 8 = 10,25 (kg)
Đáp số : 10,25 kg

Bài giải:
Số ki-lô-gam đường lấy
ra tất cả là:
10,5 + 8 = 18,5 ( Kg )
Số ki-lô-gam đường còn lại
trong thùng là :
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)

Đáp số : 10,25 kg


Nhà “biện luận” tài ba

Tình huống:
Vì là nhà “biện luận tài ba” của lớp ,nên với phép tính
7,1 – 6 Tí Tồ đặt tính như sau:
- 7,6
- 7,6
6
6
1,1
1,1
Tí Tồ lấy làm đắc ý lắm vì mình có được những 2 kết
quả, nhiều hơn của bạn 1 kết quả.
Vậy em hãy cùng làm nhà “biện luận” tài ba với Tí Tồ để
giúp Tí Tồ nhận thấy cái không “tài ba” của mình.


- Nêu cách trừ hai số thập phân?
- Về học thuộc quy tắc và làm BT 1c,2c + VBT.
- Chuẩn bị bài sau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×