Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

TOÁN 5

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂNBài cũ :
Bài 1: 15,32 + 41,69 + 8, 44 =
Bài 2: 2,05 + 9,38 +11,23 =
Kiểm tra kết quả :
Bài 1: 15,32 + 41,69 + 8, 44 = 65,45
Bài 2: 27,05 + 9,38 +11,23 = 47.66


Bài toán :
• Đường gấp khúc ABC dài 4,29m trong đó đoạn AB
dài 1,84m . Hỏi đoạn BC dài bao nhiêu mét ?


1,84

A

B

?

C
ABC: dài 4,29 m


4,29 – 1,84 = ?
• Ta có : 4,29 m = 429

1,84 m = cm
184

Vậy :

429
Đặt tính
cm
184
24 5 (cm)
245 cm =
2,45m
4,29 – 1,84 = 2,45(m)
• Thông thường ta đặt tính :Thực hiện phép trừ như trừ số tự
4 , 29
nhiên
1,84
2 ,4 5 (m)  Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với
dấu phẩy của số bị trừ và số trừ


• Ví dụ 2:
• 45,8 – 19,25 = ?45,80
19 , 26

-Coi

2 6, 5 4

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các
dấu phẩy của số bị trừ và số trừ

45,8 là 45,80 rồi trừ như các số tự
nhiên .


Ghi nhớ

+ Muốn trừ một số thập phân cho một
số thập phân ta làm như sau :
Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số
ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau .
Trừ như các số tự nhiên .
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy
của số bị trừ và sô số trừ


 Nếu chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít
hơn số chữ số phần thập phân của số trừ, ta có thể
viết thêm chữ số thích hợp chữ số 0 vào bên phải
phần thập phân của số bị trừ. Rồi trừ như các số tự
nhiên


 HOẠT ĐỘNG 2
Luỵện tập
 Trình bày kết quả :

68, 4
25, 7
4 2,746 , 6 0
9 , 34
37, 2650 ,810
19 , 256
31, 554


• Kiểm tra kết quả
• Nhận xét :72 ,1
30 , 4
41 ,75,12
0 , 68
4, 4469 ,00
7 ,85
61, 15
Tóm tắt đề toán :
Một thùng đựng : 28,75kg đường
Người ta lấy ra : 10,5 kg đường
Sau đó lấy ra
:
8 kg đường nữa
Hỏi trong thùng còn bao nhiêu kg đường ?


• Bài giải :
• Số ki–lô–gam đường còn lại sau khi lấy ra 10,5
kg đường là :
• 28,75 – 10,5 = 18,25(kg)
• Số ki–lô–gam đường còn lại trong thùng là:
• 18,25 – 8 = 10, 25 (kg đường)

Đáp số : 10, 25 kg đường


Cách 2 :

Bài giải

Số ki - lô - gam đường lấy ra tất cả là :
10,5 + 8 = 18,5(kg)
Số ki - lô - gam đường còn lại trong thùng là
28,75 - 18, 5 = 10,25(kg)
Đáp số : 10,25 kg


Trò chơi đúng /sai
80 - 62,5 = 17,5

Đ

27,6 - 16,5 = 11,1

Đ

15,2 - 4,18 = 11,03

S

2,5 - 2,46 = 0,04

Đ


HOẠT ĐỘNG 3
+ Muốn trừ một số thập cho một số thập phân ta
làm như thế nào ?
 Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số
ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau .
 Trừ như các số tự nhiên .
 Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy
của số bị trừ và sô số trừ


• Về nhà làm lại bài tập trong sách giáo
khoa và coi trước tiết luyện tập trang 52
sách toán 5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×