Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân


Trò chơi: Ai nhanh và đúng
Đặt tính rồi tính: 429 - 184
-

429
184
245


Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB
dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?

?
A

C


1,84m
B

4,29m

Đặt tính rồi tính: 429 - 184
429
184
245 (cm)
245cm = 2,45 (m)
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)

Ta phải thực hiện phép trừ:
4,29 - 1,84 = ?(m)
cm
4,29m = ?429cm
? cm
1,84m = 184cm
Đặt tính rồi tính: 4,29 - 1,84

2 , 45


Ví dụ 2:
-

45,8
19,26

45,8 - 19,26 = ?
0
2 6,54

*/Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân
ta làm như sau:
-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng
một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
-Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ
và số trừ.


Đội 1

Thực Đội
hành:
2

Đội 3

Trò
địch 50,5
68,4 Tìm nhà vô1)
1) - chơi:
1) - 38,9
21,6
Luật 25,7
chơi: Từ ba dãy bàn,27,3
lập thành ba đội chơi,
mỗi đội cử
13,2
17,4
42,7tham gia chơi. Mỗi
bốn bạn
bạn trong đội lần lượt lên bảng
thực 4,8
hiện một phép tính,
bạn
lên sau có thể 2)
sửa bài18,7
cho bạn lên
46,8
2)
2)
trước.
Trong
thời
gian
8
phút,
đội
nào
làm
đúng
và8,95
nhanh nhất
9,34
0,91
là đội3,89
thắng. Đội thắng được
tặng danh hiệu “Nhà 9,75
vô địch của
37,46
lớp”.
2) - 72,1
2) - 49,36
3) - 50,81
34,123
24,175
19,256
37,977
25,185
31,554
4) 72,1
- 30,4
- 72,1
30,4
41,7

4) 5,12
- 0,68
- 5,12
0,68
4,54

4)

17,49
17,49
- 9,54
9,54
7,95


Bài 3: Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ thùng đó
10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng
còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Tóm tắt:

10,5kg

8kg

? kg

28,75kg
Bài giải:
Cách 1
Cả hai lần đã lấy ra số ki-lô-gam đường là:
10,5 + 8 = 18,5 (kg)

Cách 2
Sau khi lấy ra 10,5 ki-lô-gam
đường, trong thùng còn lại là:
28,75 – 10,5 = 18,25 (kg)

Trong thùng còn lại số ki-lô-gam đường là:

Trong thùng còn lại số ki-lô-gam đường là:

28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)

28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)

Đáp số: 10,25 kg đường

Đáp số: 10,25 kg đường


Xử lí tình huống: Ba bạn Hùng, Nam và Thắng cùng thực hiện
phép tính 69 - 7,85, được kết quả như sau:
Hùng
69
7,85
62,85

Nam
-

69
7,85
61 15

Thắng
-

69
7,85
61,15

Theo em, bạn nào thực hiện đúng, bạn nào sai. Vì sao?Kính chúc ban giám khảo mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính chào tạm biệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×