Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BÌNH ĐIỀN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BÌNH ĐIỀN

MÔN: TOÁN

LỚP 5


KHỞI ĐỘNG
 Viết các phân số thập phân thành số thập phân:
9
10

= 0,9


25
100

= 0,25
...m

2

dm

cm mm
2 m 7 dm

7

= 2

7
10

m

= 2,7 m

2,7 m đọc là: hai phẩy bảy mét

8

5

6

0

1

9

8 m 56 cm = 8

5

56

100

m

= 8,56 m

8,56 m đọc là:tám phẩy năm mươi sáu mét
195
0 m 195 mm =
m = 0,195 m
1000

0,195 m đọc là: không phẩy một trăm
chín mươi lăm mét
Các số 2,7 ; 8,56 ; 0,195 cũng là số thập phân.


Cấu tạo của số thập phân:

8 , 56
phần nguyên

phần thập phân

8,56 đọc là: tám phẩy năm mươi sáu


90 , 638
phần nguyên

phần thập phân

90,638 đọc là: chín mươi phẩy sáu trăm ba
mươi tám


Kết luận:
* Mỗi số thập phân gồm 2 phần: Phần
nguyên và phần thập phân,chúng được phân
cách bởi dấu phẩy.
*Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về
phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu
phẩy thuộc về phần thập phân.


Bài tập 1: Đọc mỗi số thập phân sau:
9,4:

Chín phẩy bốn

7,98:

Bảy phẩy chín mươi tám

Hai
mươi
lăm
phẩy
bốn
trăm
bảy
25,477:
mươi bảy
Hai
trăm
linh
sáu
phẩy
không
206,075:
trăm bảy mươi lăm
Không phẩy ba trăm linh bảy
0,307:


Bài tập 2: Viết các hỗn số sau thành số
thập phân rồi đọc:
5

82

810

9
10

Đọc là: năm phẩy chín

= 5,9

45
100

= 82,45

225
1000

= 810,225

Đọc là: tám mươi hai phẩy bốn
mươi lăm
Đọc là: tám trăm mười phẩy
hai trăm hai mươi lăm


Trò chơi


Thế nào là số thập phân?


Đáp án:
*Mỗi số thập phân gồm 2 phần: phần
nguyên và phần thập phân, chúng được
phân cách bởi dấu phẩy.
* Những chữ số ở bên trái dấu phẩy
thuộc về phần nguyên, nhưng chữ số ở
bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập
phân.


Các số mà có phần thập phân bằng 0
được gọi là số gì?


Đáp án: gọi là số thập phân
đặc biệt.


Cấu tạo số thập phân gồm mấy
phần?


Đáp án:
Phân số thập phân gồm có 2
phần: Phần nguyên và phần thập
phân, chúng được phân cách bởi
dấu phẩy.


Chọn đáp án đúng:

45
8
=?
1000
A. 8,45
B. 8,045
C. 8,450
D. 84,500


Đáp án đúng là đáp án B.


Đố bạn biết số 54 có phải là
số thập phân không? Vì
sao?


Đáp án: Số 54 là số thập phân
vì có phần thập phân = 0


Nêu ví dụ về số thập phân?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×