Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm

-

+
-


TOÁN

KIỂM TRA BÀI CŨ
Viết các phân số sau thành tỉ số phần trăm :
75
300
60
400

25
=
=

100
15

100

= 25%
= 15%

60
500
96
300

=

=

12
100
32
100

= 12%

= 32%


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
a) Ví dụ: Trường Tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có 315

học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh
toàn trường.
Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600
Ta có :

315 : 600 = 0,525

0,525 x 100 : 100 = 52, 5 : 100 = 52,5%
Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh
toàn trường là 52,5% .
Thông thường ta viết gọn cách tính như sau :
315 : 600 = 0,525 = 52,5% .


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và
Muốn
số phần trăm của 315 và
600 ta
làm tìm
nhưtỉsau:
ta làmcủa
như
thếvànào
- Tìm600
thương
315
600? .
- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu
% vào bên phải tích tìm được .


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

b) Bài toán:
Trong 80 kg nước biển có 2,8 kg muối . Tìm tỉ
số phần trăm của lượng muối trong nước biển
Bài giải
Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là :
2,8 : 80 = 0,035
0,035 = 3,5 %
Đáp số : 3,5%


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài tập:
1 Viết tỉ số phần trăm (theo mẫu )
Mẫu : 1,5127 = 151,27 %
a) 0,37

= ……………

b) 0,2324 = ……………
c) 1,282 = ……………


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài tập:
1 Viết tỉ số phần trăm (theo mẫu )
Mẫu : 1,5127 = 151,27 %
a) 0,37

=

37 %

b) 0,2324 = 23,24 %
c) 1,282 = 128,2 %


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
3 Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu )
Mẫu: 19 : 30 = 0,6333…= 63,33%

ý :18
Nếu phần thập phân của thương có
a)Chú
17 và
nhiều chữ số thì chỉ lấy đến 4 chữ số
17 : 18 =

0,9444… = 94,44%

b) 62 và 17
62 : 17 =

3,6470… = 364,70 %

c) 16 và 24
16 : 24 =

0,6666… = 66,66 %


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

4 Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó có 24 học sinh thích
tập bơi. Hỏi số học sinh thích tập bơi chiếm bao nhiêu
phần trăm số hoc sinh của lớp 5 B?
Tóm tắt:
Lớp học có: 32 học sinh
Tập bơi

: 24 học sinh

Học sinh tập bơi : … % số học sinh của lớp?


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
3 Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó có 24 học sinh thích
tập bơi. Hỏi số học sinh thích tập bơi chiếm bao nhiêu
phần trăm số hoc sinh của lớp 5 B?
Bài giải:
Số học sinh thích tập bơi chiếm số phần
trăm số học sinh của lớp 5B là :
24 : 32 = 0,75
0,75 = 75 %
Đáp số : 75 %


Bài học giúp em biết thêm được gì?
Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số,
em làm thế nào?

15
11
14
12
10
987654
13


1.Tỉ số phần trăm của 8 và 40 là:
A. 20%
B. 0,20%
C. 0,2%

A. 20%

Đ


2Tỉ số phần trăm của 18 và 54 là:
A. 0,32 %
B. 32,14 %
C. 321,4 %

B.32,14%

ĐTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×