Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 2: Thời gian


Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Tiết:
Kiểm tra bài cũ:

Muốn
tínhvận
vận
chuyển
Muốn tính
tốctốc
củacủa
mộtmột
chuyển
động động
(đều) (đều)
ta làm ta lấy
như
thế đường
nào? chia cho thời gian.

quãng
v=s:t
Muốn tính quãng đường của một chuyển động (đều) ta
làmvận
nhưtốc
thếnhân
nào?với thời gian.
lấy
s=vxt


Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Tiết:

Thời gian

1. Ví dụ

Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường 170 km với vận
tốc 42,5km/giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó.
Tóm tắt
1 giờ : 42,5km
?giờ

170 km

Cả quãng
đường
đi
Vận
tốc của
ô tô làôtô
bao
được là
bao nhiêu ?
nhiêu?
Bài toán yêu cầu chúng
ta phải làm gì ?


Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Tiết:

Thời gian
1. Ví dụ
Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường 170 km với
vận tốc 42, 5km/giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường
đó.
Tóm tắt
Bài giải
Thời gian ô tô đi quãng đường đó là:
1 giờ : 42,5km
?giờ : 170 km
170 : 42,5 = 4 (giờ)
Đáp số: 4 (giờ)
Nhận xét : Để tính
thời gian
đi của
ô tô
quãng
Muốn
tính thời
gian
đểtaôlấy
tô đi
đường đi được chia
quãng
đường
ô tô
đi thế
được trong
hếtcho
quãng
đường
đó ta
làm
1 giờ hay vận tốc của ô tô. nào ?


Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Tiết:

Thời gian

1. Ví dụ
Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường 170 km với
vận tốc 42,5km/giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường
đó.

Bài giải
Thời gian ô tô đi quãng đường đó là:
170 : 42,5 = 4 (giờ)

Đáp
số:
4
(giờ)
quãng đường
thời gian
Muốn Muốn
tính thời
giangian
ta lấy
quãng
tính thời
ta làm
quãng đường đi trong một giờ
đường như
chiathế
cho
vận
nào
? tốc.
vận tốc


Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Tiết:

Thời gian
1. Ví dụ

Muốn tính thời gia ta lấy quãng đường
chia cho vận tốc.
Gọi quãng đường là: s
Vận tốc là: v
Thời gian là: t

t=s

Ta có công thức
tính thời gian của
một chuyển
:động(đều)
v
là gì ?


Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Tiết:
1. Ví dụ

Thời gian

Bài toán 2: Một ca nô đi với vận tốc 36 km/giờ trên
quãng sông dài 42 km. Tính thời gian đi của ca nô
trên quãng đường đó.
Tóm tắt :
Bài giải
Thời gian đi của ca nô là :
v = 36 km/giờ
s = 42 km
42 : 36 = 7 (giờ)
6
t=?
7 giờ = 1 1 giờ = 1giờ 10 phút
6
Có nhận xét gì
6
Đáp số :1giờ 10 phút
về cách giải bài
toán 1 và bài
toán 2 không?


Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Tiết:

Thời gian
1. Ví dụ

v=s:t
t=s:v

Nêu công thức
tính vận tốc ?

s=vx t

Nêu công thức
Em có nhận xét gì về
mối
tính
quãng đường?
quan hệ giữa 3 đại lượng:
Nêu công thức
vận tốc, quãng đường
vàthời gian ?
tính
thời gian?


Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Tiết:

Thời gian

1. Ví dụ:
2. Luyện tập :
Bài 1 : Viết số thích hợp vào ô trống :
s (km)
35
10,35
v (km/giờ)
14
4,6
t (giờ)
2,5
2,25
Đơn vị của quãng đường là km, vận tốc là km/giờ
thì
đơn
vị thời
gian
được
viết
là gì
Nêu
công
thức
tính
thời gian?
Đơn
vị
của
quãng
đường

km,
vận? tốc là km/giờ
thì đơn vị thời gian được viết là giờ.


Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Tiết:
1. Ví dụ
2.Luyện tập:
Bài 2:

Thời gian

a)Trên quãng đường 23,1km, một người đi xe
đạp với vận tốc 13,2km/giờ. Tính thời gian đi
của người đó.
b)Trên quãng đường 2,5 km, một người chạy
với vận tốc 10km/giờ. Tính thời gian chạy
của người đó.


Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Tiết:
1. Ví dụ
2. Luyện tập:

Thời gian
Thảo luận nhóm 6 (3 phút)

Bài 2: a/ Trên quãng đường 23,1km, một người
đi xe đạp với vận tốc 13,2km/giờ. Tính
thời gian đi của người đó.
Bài giải
Tóm tắt:
Thời gian đi xe đạp của người đó là.
s = 23,1km
v = 13,2km/giờ
23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ)
t=?
1,75 giờ = 1 giờ 45 phút
Đáp số: 1 giờ 45 phút


Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Tiết:

Thời gian

1. Ví dụ
2.Luyện tập:
Bài 2: b)Trên quãng đường 2,5 km, một người
chạy với vận tốc 10km/giờ. Tính thời gian chạy
của người đó.

Tóm tắt:
s = 2,5 km
v = 10km/giờ
t=?

Bài giải
Người đó chạy hết số thời gian là:
2,5 : 10 = 0,25 (giờ)
0,25 giờ = 15 phút
Đáp số: 15 phút


Thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2012
Toán
Tiết:
1. Ví dụ:
2. Luyện tập:

Thời gian
Làm vào phiếu bài tập

Bài 3: Một máy bay bay với vận tốc 860km/giờ
được quãng đường 2150km. Hỏi máy bay
đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 8
giờ 45 phút ?
Bài
toán
cho
Làm
thế
nào
để
tìm
Tóm tắt
?
được thời biết
gian gì
máy
v = 860km/giờ
bay đến nơi lúc mấy
s = 2150 km/giờ
giờ ?gì ?
Bài toán hỏi
t=?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×