Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 2: Thời gian


Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011.

TOÁN
Kiểm tra bài cũ

S = v Xt
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
v = 42,5 km/giờ
t = 4 giờ
S = ? km

Bài giải
Quãng đường đi được là:
42,5 x 4 = 170(km)
Đáp số 170km


Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011.

TOÁN


Thời gian
a, Bài toán 1: Một ôtô đi được quãng đường 170 km với vận tốc
42,5 km/giờ. Tính thời gian ôtô đi quãng đường đó.
Tóm tắt
V = 42,5k/giờ

Bài giải
Thời gian ô tô đi là:
170 : 42,5 = 4 (giờ)
Đáp số : 4 giờ.

170km
*Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

t=S:v


Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011.

TOÁN

Thời gian

*Quy tắc: Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận
tốc.
*Công thức
t=S:v
b, Bài toán 2 : Một ca nô đi với vận tốc 36 km/giờ trên quãng
đường sông dài 42 km. Tính thời gian đi của ca nô trên quãng
đường đó.
Bài giải:
Thời gian đi của ca nô là:
1 (giờ) = 1 giờ 10 phút
42 : 36 = 7 (giờ) = 1
6
6
Đáp số : 1 giờ 10 phút


Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011.

TOÁN
THỜI GIAN

*Quy tắc: Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận
tốc.
*Công thức
t=S:v
v=S:t
S=vXt

t=S:v


Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011.

TOÁN
THỜI GIAN
* Quy tắc: Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho
vận tốc.
*Công thức
t=S:v
*Luyện tập
Bài 1 : Viết số thích hợp vào ô trống:
S (km)

35

10,35 108,5

81

v (km/giê)

14

4,6

62

36

t ( giê)

2,5

2,25

1,75

2,25


Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011.

TOÁN
THỜI GIAN
*Quy tắc: Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận
tốc.


*Công thức
t=S:v
*Luyện tập
Bài 2: a) Trên quãng đường 23,1km,một người đi xe đạp với vận tốc
13,2km/giờ.Tính thời gian đi của người đó.
Bài giải: người chạy với vận tốc
b) Trên quãng đường 2,5km,một
a,thời
Thờigian
gianchạy
đi của
10km/giờ.Tính
củangười
người đó
đó.là:
23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ)

=1giờ 45 phút.

Đáp số: 1giờ 45 phút.


Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011.

TOÁN
THỜI GIAN
*Quy tắc: Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận
tốc.
*Công thức
t=S:v
*Luyện tập
Bài 2: b) Trên quãng đường 2,5km,một người chạy với vận tốc
10km/giờ.Tính thời gian chạy của người đó.
Bài giải:
b, Thời gian chạy của người đó là:
2,5 : 10 = 0,25 (giờ) = 15 phút
Đáp số: 15 phút


Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011.

TOÁN
THỜI GIAN
*Quy tắc: Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận
tốc.
*Công thức
t=S:v
*Luyện tập
Bài 3: Một máy bay bay với vận tốc 860km/giờ được quãng đường
2150km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 8
giờ 45 phút?
Tóm tắt:
V= 860km/giờ.
S = 2150km
Khởi hành: 8giờ 45 phút.
T = …….?
Đến nơi lúc mấy giờ?


Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011.

TOÁN
THỜI GIAN
*Quy tắc: Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận
tốc.
*Công thức
t=S:v
*Luyện tập
Bài 3:

Bài giải
Thời gian máy bay bay là :
2150 : 860 = 2,5 (giờ) = 2 giờ 30 phút.
Máy bay bay đến nơi lúc:
8 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 10 giờ 75 phút
= 11 giờ 15 phút
Đáp số : 11 giờ 15 phút
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×