Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Trừ số đo thời gian

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

TOÁN 5
TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

HƯƠNG THỦY – THÁNG 02/2012


Tính

+

7 năm 3 tháng
5 năm 9 tháng

12 năm 12 tháng (12 tháng = 1 năm)
7 năm 3 tháng + 5 năm 9 tháng = 13 năm

+

5 giờ 35 phút

8 giờ 24 phút
13 giờ 59 phút

5 giờ 35 phút + 8 giờ 24 phút = 13 giờ 59 phút

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG SƠN-ĐÔ LƯƠNG

2


Ví dụ 1 Trên cùng một đoạn đường, Hoà chạy hết 7 phút 55 giây,
Tuấn chạy hết 5 phút 15 giây. Hỏi Tuấn chạy ít hơn Hoà bao
nhiêu giây?
7 phút 55 giây – 5 phút 15 giây = ?
Nhóm trưởng đọc ví dụ 1 trong SGK-tr132,
cả nhóm đọc thầm theo.
Lần lượt từng thành viên nêu ý kiến của
mình về kết quả phép tính.
Cả nhóm thống nhất kết quả, rồi đặt tính
và tính vào bảng con.
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG SƠN-ĐÔ LƯƠNG

3


Ví dụ 1 Trên cùng một đoạn đường, Hoà chạy hết 7 phút 55 giây,
Tuấn chạy hết 5 phút 15 giây. Hỏi Tuấn chạy ít hơn Hoà bao
nhiêu giây?
Ta đặt tính rồi tính như sau:
-

7 phút 55 giây
5 phút 15 giây
2 phút 40 giây

Khi trừ số đo thời
gian ta cần trừ các số
đo theo từng loại đơn
vị.

Vậy: 7 phút 55 giây - 5 phút 15 giây = 2 phút 40 giây

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG SƠN-ĐÔ LƯƠNG

4


Ví dụ 2 Anh đi từ nhà đến trường hết 12 phút 45 giây. Em đi từ
nhà đến trường hết 15 phút 20 giây. Hỏi anh đi ít hơn em bao
nhiêu giây?
Ta đặt tính rồi tính như sau:
-

15 phút 20 giây
12 phút 45 giây

đổi thành -

14 phút 80 giây
12 phút 45 giây
2 phút 35 giây

Vậy: 15 phút 20 giây - 12 phút 45 giây = 2 phút 35 giây

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG SƠN-ĐÔ LƯƠNG

5


1

Nối:
32 phút 47 giây

23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây
54 phút 21 giây – 21 phút 34 giây
22 giờ 15 phút – 12 giờ 35 phút

10 giờ 20 phút
8 phút 13 giây
32 phút 13 giây
9 giờ 40 phút

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG SƠN-ĐÔ LƯƠNG

6


2

Nối:
4 năm 8 tháng

23 ngày 12 giờ – 3 ngày 8 giờ
14 ngày 15 giờ – 3 ngày 17 giờ
13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng

10 ngày 22 giờ
11 ngày 2 giờ
20 ngày 4 giờ
5 năm 4 tháng

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG SƠN-ĐÔ LƯƠNG

7


3

Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ
30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu
không kể thời gian nghỉ, người đó đi quãng đường AB
hết bao nhiêu thời gian?

Chän ®¸p ¸n
Không kể thờiA ®óng:
gian
nghỉ,
thời gian người đó đi
6 giờ
15sốphút

Bài làm:

hết quãng đường AB là:

B 6- giờ
30 phút
6 giờ 45 phút
15 phút
= 6 giờ 30 phút
C

Đáp số: 6 giờ 30 phút

6 giờ 45 phút

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG SƠN-ĐÔ LƯƠNG

8


TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG SƠN-ĐÔ LƯƠNG

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×