Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 2: Vận tốc

Giáo án: Toán (lớp 5)
Bài: Vận tốc


2.1 BÀI TOÁN 1
Bài toán1:Một ô tô đi quãng
đường dài 170km hết 4giờ.
Hỏi trung bình 1 giờ ô tô đi
được bao nhiêu km?

Tóm tắt:
? km

170 km


Bài giải:
Trung bình mỗi giờ ô tô đi được
170 : 4 = 42,5(km)
Đáp số: 42,5 km
Mỗi giờ ô tô đi được 42,5km ta nói


vận tốc trung bình hay nói vắn tắt là vận tốc
của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm
kilômét giờ, viết tắt là 42,5km/giờ.
Vận tốc của ô tô là:
170 : 4 = 42,5 ( km/giờ )


Muốn tính vận tốc ta lấy quãng
đường chia cho thời gian
Nếu quãng đường là S ; thời gian là t; vận tốc là V.
Ta có công thức:
V= S : t


BÀI TOÁN 2:
MỘT NGƯỜI CHẠY ĐƯỢC 60M TRONG 10 GIÂY.
TÍNH VẬN TỐC CỦA NGƯỜI ĐÓ?

Bài giải
Vận tốc chạy của người đó là:
6 0 : 10 = 6 (m/giây)
Đáp số: 6 m/giây


Khái niệm vận tốc là để chỉ rõ sự nhanh hay chậm
của một chuyển động . Đơn vị của vận tốc có thể là
km/giờ , km/phút, m/giây…


Luyện tập

BÀI 1: MỘT NGƯỜI ĐI
XE MÁY ĐI TRONG 3
GIỜ ĐƯỢC 105 KM.
TÍNH VẬN TỐC CỦA
NGƯỜI ĐI XE MÁY.

Bài giải
Vận tốc của người đi xe máy là:
105 : 3 = 35 ( km/giờ )
Đáp số :35 km/giờ
km/giờ


Bài 2 : Một máy bay bay được1800 km trong 2,5 giờ.
Tính vận tốc của máy bay.

Bài giải
Vận tốc của máy bay là:
1800 : 2,5 = 720 ( km/giờ )
Đáp số: 720 km/giờ


Bài 3: Một người chạy được 400m trong 1phút 20 giây.
Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là
m/giây.
Muốn tính vận tốc với đơn vị là m/giây
thì trước hết cần phải làm gì?
Bài giải

Bài giải
Đổi 1 phút 20 giây = 4 phút
3
Đổi 1 phút20 giây = 80 giây
Vận tốc chạy của người đó là: Vận tốc của người chạy là:
400 : 80 = 5 ( m/giây )
400 : 4 = 300 ( m/phút )
Đáp số : 5 m/giây
3
Đáp số : 300 m/phút.


4. CỦNG CỐ:

+ Em hiểu vận tốc là gì ?
+ Nêu cách tính vận tốc của một chuyển động đều.
+ Nêu công thức tính vận tốc? Đơn vị đo vận tốc?


TRÒ CHƠI: “AI NHANH, AI ĐÚNG”

VËn
VËn tèc
tèc cña:
cña:
(3)5 km/giờ
a)
a) Ng
Ngêi
êi ®i
®i bé
bé kho¶ng:
kho¶ng:
……..
……..
(1)15 km/giờ
b)
b) Ng
Ngêi


êi ®i
®i xe
xe ®¹p
®¹p (2) 35 km/giê
kho¶ng:
kho¶ng: ……
……
(4) 50 km/giờ
c)
Ng
êi
®i
xe
m¸y
c) Ngêi ®i xe m¸y
kho¶ng:
kho¶ng: ……
……
d)
d) Ng
Ngêi
êi ®i
®i «t«
«t« kho¶ng:
kho¶ng:
……..
……..

BB

(1)
(1) 15
15
km/giê
km/giê
(2)
(2) 35
35
kgiê
kgiê
(3)
(3) 55
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×