Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 2: Vận tốc

PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ NINH HÒA
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH LỘC

Lớp : 5/2

Người thực hiện : BÙI THỊ
DIỄM


Thứ sáu ngày 15 tháng 03 năm 2013
____Toán____

• Kiểm tra bài cũ :
12 giờ 60 phút : 2 = 6 giờ 30 phút
6 giờ 15 phút x 6 = 36 giờ 90 phút

= 37 giờ 30 phút
=1 ngày 13 giờ 30 phút


Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013

____Toán____

Theo em, các phương tiện này nếu
xuất phát cùng một lúc, đi cùng một
đoạn đường thì phương tiện nào đi
đến nơi nhanh nhất, phương tiện nào
đến nơi chậm nhất ?


Thứ sáu ngày 15 tháng 03 năm 2013
____Toán____

Vận tốc

Bài toán 1

Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ.
Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
? km
42.5km

Bài giải
Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là :
170 km

170 : 4 = 42,5 (km)
Đáp số : 42,5 km


Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013
____Toán____

Vận tốc

Bài toán 1

Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung
bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
42,5 km

170 km

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 42,5km.
Ta nói :
Vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ô tô là bốn
mươi hai phẩy năm ki-lô-mét giờ, viết tắt là : 42,5 km/giờ


Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013
____Toán____

Vận tốc

Bài toán 1

Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung
bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Bài giải
Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là : Vận tốc của ô tô là :
170 : 4 = 42,5 (km)
Đáp số : 42,5 km

170 : 4 = 42,5 (km/giờ)
Đáp số : 42,5 km/giờ


Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013
____Toán____

Vận tốc

Bài toán 1

Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung
bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Vận tốc của ô tô là : 170
:
4
=
42,5
(km/giờ)
quãng đường thời gian
vận tốc
Quy tắc tính vận tốc :
Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.
Công thức tính vận tốc :
Gọi : vận tốc là v
quãng đường là
thời gian là

t

s

v=s:t


Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013
____Toán____
Bài toán 2Vận tốc

Một người chạy được 60 m
m trong 10 giây
giây. Tính vận tốc chạy
của người đó.
Tóm tắt

s : 60 m
t : 10 giây
v

:?

Bài giải
Vận tốc chạy của người đó là :
60 : 10 = 6 (m/giây)
Đáp số : 6 m/giây


Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013
S/138

____Toán____

Bài toán 1

Vận tốc

Bài toán 2
Quy tắc tính vận tốc :
Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.
Công thức tính vận tốc :

v=s:t

v
s
t

: vận tốc
: quãng đường
: thời gian


Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013
____Toán____
S/138

Vận tốc

Luyện tập
Bài 1 Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105 km .
Tính vận tốc của người đi xe máy ?
Tóm tắt

t : 3giờ
s : 105
km
V
:?

Bài giải
Vận tốc của người đi xe máy là :
105 : 3 = 35 (km/giờ)
Đáp số : 35 km/giờ


Thứ sáu ngày 15 tháng 03 năm 2013
____Toán____

S/138

Vận tốc

Luyện tập
Bài 1 :
Bài 2 :

Một máy bay bay được 1800 km trong 2,5 giờ.
Tính vận tốc của máy bay ?

Tóm tắt

s : 1800 km

Bài giải

t : 2,5 giờ

Vận tốc của máy bay là :

V:?

1800 : 2,5 = 720 (km/giờ)
Đáp số : 720 km/giờ


Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013
____Toán____

S/138

Vận tốc

Luyện tập
Bài 1 :
Bài 2 :
Bài 3 : Một người chạy được 400 m trong 1 phút 20 giây. Tính
vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.
Tóm tắt

s : 400 m
t : 1 phút 20 giây

v :?


Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013
____Toán____

Vận tốc
Củng cố
1/Em hiểu vận tốc là gì?
Vận tốc là để chỉ rõ sự nhanh hay chậm của một chuyển
động
2/ Nêu cách tính vận tốc của một chuyển động đều?

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời
gian.
3/Nêu công thức tính vận tốc?

v=s:t


Thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013
____Toán____
Dặn dò

Vận tốc

- Về nhà học thuộc quy tắc và công thức tính vận tốc.
- Xem lại các bài toán vừa làm.
- Chuẩn bị bài tiếp theo : “Luyện tập”
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×