Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 2: Vận tốc

Nguyễn Thị Thúy Hạnh


Kiểmtra
tra bài
Kiểm
bàicũcũ
Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a.

2,3 giê = 138 phĩt

b. 1,5 năm = 18
c.

tháng

1,5 ngày = 36 giờ


Chọn đáp


án đúng

-Một ô tô mỗi giờ đi được 50km, một xe

máy mỗi giờ đi đựơc 40km, đi từ An Châu
xuống Cẩm Đàn. Nếu 2 xe xuất phát cïng
lĩc tại một điểm từ An Châu thì:
a. Xe máy đến Cẩm Đàn trước ?
b . Ô tô đến Cẩm Đàn trước ?
c . Cả 2 xe đến Cẩm Đàn cùng 1 lúc?


Toán
*Bµi to¸n Bài 130: vận tốc
1
Một ô tô đi quãng đường dài
170km hết 4 giờ. Hỏi trung bình 1
giờ ô tô đi được bao nhiêu km?


*Bài toán 1

Một ô tô đi quãng đường dài
170 km hết 4giờ. Hỏi trung
bình 1 giờ ô tô đi được bao
nhiêu km?
Tóm tắt:
? km

170 km


? km
Tóm tắt:

Bài giải
170 km

Bài giải
Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là:
170 : 4 = 42,5 (km)
Đáp số :42,5km
*Em có nhận xét gì về bài toán?


Nhận xét: Trung bình mỗi giờ ô tô đi
được 42,5km .Ta nói vận tốc trung bình
hay nói vắn tắt vận tốc của ô tô là bốn
mươi hai phẩy năm ki-lô-mét giờ,viết tắt
là: 42,5 km/giờ.
-> Vậy , vận tốc của ô tô là:
170: 4 =42,5 (km/giờ)
*Đơn vị vận tốc của ô tô được tính bằng gì?

Tính bằng : km/giờ


Muốn tính vận tốc ta làm như thế nào?
Kết luận: Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường
chia cho thời gian.
Nếu gọi vận tốc là v , quãng đường là s ,thời gian
là t
Ta có công thức tính vận tốc như sau:

v=s:t


BÀI TOÁN 2:
MỘT NGƯỜI CHẠY ĐƯỢC 60M TRONG 10 GIÂY.
TÍNH VẬN TỐC CHẠY CỦA NGƯỜI ĐÓ?

Bài giải
Vận tốc chạy của người đó
là:
60:10=6 (m/giây)
Đáp số: 6m/giây


Khái niệm vận tốc là để chỉ rõ sự nhanh
hay chậm của một chuyển động . Đơn vị
của vận tốc có thể là :km/giờ , km/phút,
m/giây…


Ví dụ về vận tốc
Người đi bộ khoảng :4km/giờ
Xe máy khoảng: 40km/giờ
Ô tô khoảng : 50 km/giờ


Công thức tính vận tốc:

V

=

s :

t

km/ giờ

km

giờ

m/ giây

m

giây

m/ phút

m

phút


* Luyện tập.
Bài 1: Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được
105km.Tính vận tốc của người đi xe máy.
Bài giải
Vận tốc của xe máy là:
105:3 = 35 (km/giờ)
Đáp số: 35 km/giờ


* Luyện tập.
Bài 2:

Một máy bay bay được 1800km
trong 2,5 giờ.Tính vận tốc của máy bay.
Bài giải

Vận tốc của máy bay là:
1800 : 2,5 = 720(km/giờ)
Đáp số:720 km/giờ


* Luyện tập.
Bài 3: Một người chạy được 400m trong
1phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó
với đơn vị đo là m/giây.
Bài giải
Đổi 1phút 20 giây = 80 giây.
Vận tốc chạy của người đó là:
400 : 80 = 5 (m/giây)
Đáp số: 5 m/giây


“AI GIỎI HƠN”

Câu 1: Muốn tính Vận tốc ta lấy quãng
đường chia cho thời gian (v=s:t)

đ

s


“AI GIỎI HƠN”

Câu 2: Đoạn đường từ nhà chú Quảng đến chỗ
đánh trống dài 100m, đoạn đường từ cổng
Trường đến lớp 5A3 dài 49m. Bạn Linh đi với
vận tốc 50m/phút, chú Quảng đi 100m hết 60
giây .Khi bạn Linh đi từ cổng Trường vào lớp thì
chú Quảng cũng từ nhà lên đánh trống, Vậy bạn
Linh có bị muộn giờ không? vì sao?
Muộn

Không muộn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×