Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 8: G iới thiệu biểu đồ hình quạt

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU


Thứ 3 ngày 25 tháng 1 năm 2011
Kiểm tra bài cũ:
-

TOÁN

Nêu cách tính chu vi, diện tích hình tròn?
C = r x 2 x 3,14 = d x 3,14
S = r x r x 3,14

- Áp

dụng: Tính chu vi hình tròn có bán kính r = 5 cm.
Bài giải:
Chu vi hình tròn là:
5 x 2 x 3,14 = 31,4(cm)
Đáp số: 31,4 (cm)Trò chơi : “Nhận dạng biểu đồ”`

Học sinh
Hình vẽ

Hoa

Lan

Mai


Thứ 3 ngày 25 tháng 1 năm 2011
TOÁN

Hình vẽ dưới đây là biểu đồ hình quạt, cho
biết tỉ số phần trăm các loại sách trong thư viện
một trường tiểu học.

Ví dụ1:

- Nhìn vào biểu đồ đó ta biết :
Có bao

50%nhiêu
số sách
phầnlàtrăm
sách
là thiếu
số sách
nhi.

truyện thiếu nhi ?
Có bao
12,5%
nhiêu
số số
sách
sách
là sách
là sách
giáo
giáo
khoa?
khoa.
Có 12,5%
bao nhiêu
số sách
số sách
là các
là các
loạiloại
sách
sách khác?
khác.


Ví dụ 2:

Cầu lôngBơi 12,5%
Bơi 12,5%

Cờ vua
12,5%

25%
Nhảy dây
50%
- Tổng số hs cả lớp ?

32 hs

- Tổng số hs tham gia môn bơi ?
- Bài toán yêu cầu gì ?

Giải
Số học sinh tham gia môn
Bơi là :

32 : 100 x 12,5 =
3 (hs)

44(hs)
(hs)

5 (hs)

* Số học sinh tham gia nhảy dây là bao nhiêu ?


Bơi
Cầu lông

12,5%
Cờ vua

25%

12,5%

Nhảy dây
50%

Căn cứ vào biểu đồ hình quạt, ta nhận
biết được số liệu cụ thể
trên biểu đồ.


Phần bài tập :


Bài 1:

Thảo luận N2

- Biểu đồ cho biết gì ?
- Bài toán yêu cầu gì ?
Có bao nhiêu học sinh :
a)Thích màu xanh ?
b) Thích màu đỏ ?

Xanh hs
40%
48
..hs
?

Đỏhs
25%
30
..hs
?

Tím 15%
18
..hs
hs
?
Trắng 20%
..hs
24 hs
?

c) Thích màu trắng ?
d) Thích màu tím ?

120 hs


Bài 2:
17,5%

Học sinh giỏi

60%

Học sinh khá

22,5%

Học sinh trung bình

Qua biểu đồ hình quạt, các em nắm được tỉ số phần
* Em tự cho thêm dữ liệu để nêu đề toán.
trăm, biết đọc và biết phân tích các số liệu trên biểu
đồ.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×