Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 8: G iới thiệu biểu đồ hình quạt

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG CHÂU

Giáo viên : Nguyễn Bình Tài


TOÁN
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính chu vi hinh tròn
có bán kính 2cm
Bài giải :

Tính bán kính hình tròn
có chu vi 37, 68 cm
Bài giải :

Chu vi hình tròn là:

Bán kính hình tròn là

2 x 2 x 3,14 = 12,56 ( cm )


37,68 : 3,14 : 2 = 6 (cm )

Đáp số: 12,56 cm

Đáp số: 6 cm


TOÁN. TIẾT 100 : Giới

thiệu biểu đồ hình quạt

a) Ví dụ 1: Hình vẽ dưới đây là biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần
trăm các loại sách trong thư viện của một trường tiểu học.

Nhìn vào biểu đồ ta biết :
- Có 50% số sách là truyện thiếu nhi;
- Có 25 % số sách là sách giáo khoa;
- Có 25 % là các loại sách khác.


TOÁN. TIẾT 100 :Giới

thiệu biểu đồ hình quạt

a) Ví dụ 1 :
b) Ví dụ 2: Biểu đồ
đồ hình quạt bên cho
biết tỉ số phần trăm
trăm học sinh tham gia
các môn thể thao của lớp 5C. Biết rằng
lớp 5C có 32 học sinh, hỏi có bao
nhiêu bạn tham gia môn Bơi?
Bơi?
Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 12, 5%
học sinh tham gia môn Bơi.
Vậy số học sinh tham gia môn Bơi là:
32 x 12,5 : 100 = 4 ( học sinh)


TOÁN. TIẾT 100 : Giới

thiệu biểu đồ hình quạt
LUYỆN TẬP:

Bài giải:
1 Kếta) quả
điều
trathích
về sự
a thích
Số học
sinh
màuưxanh
là : các loại
màu sắc
được cho trên
120 :của
100 120
x 40 học
= 48 sinh
(học sinh)
học sinh
thích
màuHãy
đỏ là:
biểub)
đđồồSốhình
hình
quạt
quạt
bên.
bên.
cho biết có
120 x 25
: 100
= 30 ( học sinh)
bao nhiêu
học
sinh:
Hãyc)cho
biếtsinh
có bao
học :sinh:
Số học
thíchnhiêu
màu trắng
120 xmàu
20 : xanh
100 = 24
? (học sinh)
a) Thích
d) Số học
b) Thích
màusinh
đỏthích
? màu tím là:
Xanh 40 %
b) Thích
màu
đ

?
120 x 15 : 100 = 18 (học sinh)
c) Thích
màu trắng ?
Đáp số :
c) Thích
d)
Thích màu
màu trắng
tím
? ?học sinh;
a) 48
b) 30 học sinh;
d) Thích màu tím
?
c) 24 học sinh;
c) 24 học sinh;
d) 18 học sinh.

Đỏ 25 %
Tím 15 %

Trắng 20 %


TOÁN. TIẾT 100 : Giới

thiệu biểu đồ hình quạt
LUYỆN TẬP:

1
2

Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một
trường tiểu học:
Học sinh giỏi

17.5%

Học sinh khá
Học sinh trung bình

60%

Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi , học sinh khá
và học sinh trung bình trên biểu đồ.

22.5%


trò chơi rung chuông vàng

HỌC
học SINH
sinh
GIỎI
giỏi

17, 5 %

HỌC
học SINH
sinh
GIỎI
khá

60 %

HỌC
học SINH
sinh
trung
bình
GIỎI

22, 5 %

17.5%
CHÚC
MỪNG
22.5%
ĐỘI ĐÃ RUNG
ĐƯ
ỢC
60%
CHUÔNG
VÀNG


Biểu đồ hình cột dưới
đây biểu diễn mức
sống của nhân dân xã
Quảng Châu. Từ biểu
đồ này em hãy chuyển
thành biểu đồ hình
quạt?

Tỉ số %
100
90
80
70

CHÚC
MỪNG

60
50
40
30
20
10
0

Mức sống
Khá

Trung bình

Nghèo

Đáp án

Trung
bình
50 %

Nghèo
30 %
Khá
20 %


TOÁN. TIẾT 100 : Giới

thiệu biểu đồ hình quạt
BÀI VỀ NHÀ

Làm bài tập ở vở bài tập
và chuẩn bị bài Luyện tập về tính Diện tích
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×